TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số:  20 / KHPH - TLĐ - BHXH 

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015


KẾ HOẠCH


PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BHXH, BHYT NĂM 2015 GIỮA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2015, tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:TT


Nội dung công việc


Thời gian bắt đầu (tháng)


Thời gian hoàn thành (tháng)

Đơn vị chủ trì của BHXH

Việt Nam


Đơn vị chủ trì của Tổng Liên đoàn


1


Giải quyết các trường hợp bị TNLĐ-BNN còn tồn đọng từ trước năm 1995 sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


2


12

Ban Thực hiện Chính sách BHXH


Ban Quan hệ Lao động


2

Phối hợp kiểm tra tại 05 tỉnh, thành phố gồm các nội dung: công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện; công tác chi trả các chế độ ngắn hạn; tình hình nợ đọng BHXH, BHYT và khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị nợ.


6


12


Ban Kiểm tra


Ban Quan hệ Lao động


3

Ký thỏa thuận tuyên truyền giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2015


2


3

Ban Tuyên truyền

Ban Quan hệ Lao động


4

Biên soạn tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi; tổ chức tập huấn


2


12


Ban Tuyên truyền

Ban Quan hệ Lao động, Ban Nữ Công


cho cán bộ công đoàn, tư vấn, đối thoại trực tiếp với công nhân lao động; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về BHXH, BHYT trong công nhân lao động hình thức gameshow

và Ban Tuyên giáo


5

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số  937 / CTPH - TLĐ - MTTW - BLĐTBXH - 

BHXH-TTCP về "Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp ở 5 tỉnh, thành phố".


2


12


Ban Tuyên truyền


Ban Quan hệ Lao động

Trên đây là Kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2015 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Tổng Liên đoàn trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.


TL. TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CHÁNH VĂN PHÒNG


Trần Phi

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CHÁNH VĂN PHÒNG


Trần Tiến HòaNơi nhận:

  • TT Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN  (b / c) ;

  • Tổng Giám đốc, Các Phó TGĐ  (b / c) ;

  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

  • BHXH các tỉnh, thành phố;

  • Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ TCT, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động VN;

  • Lưu: VT, VP BHXH VN(TH), VP Tổng LĐLĐ VN.