VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2131 / VPCP - QHQT 

V/v xử lý đề nghị cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ Lào vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số  2432 / BCT - KV1  ngày 12 tháng 3 năm 2015 về việc xử lý đề nghị cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ Lào vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Bộ Công Thương (bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường do tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Lào vào Bản Thỏa thuận về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào với số lượng 50.000 tấn, với thuế suất trong hạn ngạch 2,5%).


  2. Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hạn ngạch đường bổ sung nói trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (theo quy định của Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài).


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: KTTH, TH, HC;

  • Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp