BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2735 / TCHQ - TXNK 

V/v phối hợp hoàn tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Thuế.


Ngày 19/8/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số  10386 / TCHQ - TXNK  gửi Tổng cục Thuế trao đổi về công tác phối hợp hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Theo đó, sau khi cơ quan hải quan hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp thì gửi một bản Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế; định kỳ hàng tháng cơ quan thuế kiểm tra, lập danh sách những văn bản liên quan đến việc hoàn thuế đã nhận được gửi cơ quan hải quan. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được công văn phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố do chưa nhận được phản hồi về những Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước của khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đã gửi cơ quan thuế.


Để quản lý việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đúng quy định, tránh hoàn thuế hai lần, gây thất thoát Ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chậm nhất ngày 10 của tháng tiếp theo, thống kê danh sách các Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước đối với khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa mà cơ quan thuế đã nhận trong tháng và gửi lại cơ quan hải quan nơi ra Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước để theo dõi theo tinh thần trao đổi phối hợp giữa hai cơ quan tại công văn số  10386 / TCHQ -  TXNK ngày 19/8/2014 của Tổng cục Hải quan.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);

  • Cục HQ TP. Hải Phòng (thay trả lời cv số  1967 / HQHP - TXNK  ngày 19/8/2015);

  • Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái