BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1166 / TCMT - KSON 

V/v đề nghị thông quan lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu đã cập cảng

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Tổng cục Môi trường nhận được Văn bản số  0072016 / DTQ12  ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng Tiến đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét cho phép nhập khẩu lô hàng phế liệu giấy đã cập cảng. Tổng cục Môi trường có một số ý kiến và đề nghị với Tổng cục Hải quan như sau:


  1. Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng Tiến đã ký hợp đồng nhập khẩu phế liệu trong thời gian nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tổng cục Môi trường cho phép Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng Tiến trực tiếp nhập khẩu đối với lô hàng phế liệu giấy đã cập cảng với khối lượng là 254,08±5% tấn.


  2. Đề nghị quý Tổng cục cho phép Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng Tiến thực hiện các thủ tục thông quan lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu nêu trên mà chưa phải nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất kèm theo hồ sơ hải quan.


Tổng cục Môi trường đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);

  • Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng Tiến;

  • Lưu: VT, KSON, ĐH (06).

TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Tài