BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4942 / TCHQ - TXNK 

V/v phối hợp quản lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Thuế.


Liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trên cơ sở thống nhất phương án xử lý giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế tại cuộc họp ngày 10/8/2015, ngày 14/9/2015 và ngày 14/10/2015, Tổng cục Hải quan đã lần lượt có các công văn số  8329 / TCHQ - TXNK ,  9533 / TCHQ - TXNK  gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số  4122 / TCT - KK  ngày 6/10/2015 chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh, thành phố triển khai phối hợp.


Tuy nhiên, đến nay, Tổng cục Hải quan vẫn tiếp tục nhận được công văn phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương về việc sau khi cơ quan Hải quan gửi thông báo cho cơ quan Thuế thông báo việc đã hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho người nộp thuế nhưng không nhận được ý kiến phản hồi từ cơ quan Thuế.


Để hạn chế tình trạng thất thu Ngân sách Nhà nước; kiểm soát việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa; đồng thời tăng cường công tác phối hợp hoàn thuế giữa hai cơ quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện cơ chế phối hợp với các đơn vị Hải quan theo nội dung công văn số  4122 / TCT - KK  ngày 6/10/2015 nêu trên.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái