BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5010 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc thực hiện thông tư số  207 / 2015 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số  912 / HQHCM - GSQL  ngày 14/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số  207 / 2015 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý cho doanh nghiệp sử dụng mẫu MSR (Manual Duty Free Sales Records) thay cho phiếu xuất kho và phiếu giao nhận hàng hóa.


  2. Trong trường hợp doanh nghiệp không lập phiếu nhập kho thì công chức hải quan giám sát kho hàng miễn thuế thực hiện kiểm tra, giám sát hàng vào kho và xác nhận trên mẫu MSR bên cạnh xác nhận của cơ quan hải quan bộ phận giám sát sân đỗ (Post- Flight Customs).


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh