BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5135 / TCHQ - QLRR 

V/v trả lời công văn số  520 / HQKH - NV 

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.


Phúc đáp công văn số  520 / HQKH  - NV ngày 23/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Vườn Đại Dương (MST: 030990337) và Công ty TNHH Hải Vương (MST: 4200283793), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay, Hệ thống thông tin quản lý rủi ro chưa đáp ứng yêu cầu đánh giá điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với trường hợp là doanh nghiệp nhận ủy thác. Do đó, để đánh giá điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ vào các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 42 Thông tư  38 / TT - BTC  của Bộ Tài chính và hồ sơ thực tế của doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c P.TCT Nguyễn Công Bình (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ


Quách Đăng Hòa