BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5153 / TCHQ - GSQL 

V/v xuất khẩu than cục vào KCN, KCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Aurora ART.

(Đ/c: Nhà xưởng X2, Khu CN Đồ Sơn, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng)


Trả lời công văn số  15 / CV - AUR  ngày 16/5/2016 của Công ty TNHH Aurora ART về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay, việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định tại Thông tư số  15 / 2013 / TT - BCT  ngày 15/7/2013 của Bộ Công Thương. Theo đó, tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư  15 / 2013 / TT - BCT  của Bộ Công Thương quy định từ sau năm 2015 sẽ hạn chế xuất khẩu mặt hàng than cục các loại.


Về việc xuất khẩu than cục, than cám chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số  2758 / VPCP - KTN  ngày 22/4/2016 gửi các Bộ liên quan và giao Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo thực hiện.


Đề nghị của Công ty TNHH Aurora ART nêu tại công văn số  15 / CV - AUR  dẫn trên là vượt thẩm quyền của cơ quan Hải quan. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được xem xét giải quyết.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Aurora ART biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • VP. Bộ Tài chính (để  b / cáo) ;

  • Vụ CN Nặng - Bộ Công Thương (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh