TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  713 / GSQL - GQ3 

V/v làm thủ tục hải quan đối hành lý của thuyền viên

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Cường

(Đ/c: Số 245/2/23 đường Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn không số đề ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Cường về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hành lý của người nhập cảnh vượt định mức miễn thuế, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  dẫn trên.


Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến, theo đó, đối với hành lý, hàng hóa của người nhập cảnh dỡ xuống cảng đích nơi tàu nhập cảnh được đăng ký tờ khai hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại nơi tàu nhập cảnh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Cường biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để p/h):

  • Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn