TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  714 / GSQL - GQ2 

V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam. 

(Lô B-16 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số  20052016 / CV - VTM  ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng như điều hòa không khí, thiết bị văn phòng, camera giám sát.... khi chuyển quyền sử dụng lô đất M-4, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội và nhà xưởng cho Công ty TNHH Linh kiện điện tử SE1 (Việt Nam) là DNCX. Về nội dung này, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


Trường hợp hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng như nêu trên của Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế và khi mua hàng hóa này Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) xác định mục đích sử dụng vẫn thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì Công ty căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.


Lưu ý, trường hợp không làm thủ tục hải quan thì Công ty và Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) phải lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết liên quan đến việc chuyển nhượng hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán.


Ngoài ra, Công ty Tokyo Micro Việt Nam căn cứ Thông tư  04 / 2007 / TT - BTM  ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) để thực hiện do Công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải