TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  727 / GSQL - GQ1

V/v trả lời vướng mắc của công dân

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển công văn số  398 / PC - TTĐT  ngày 25/5/2016 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ về vướng mắc của công dân Nguyễn Thị Minh Huyền (Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning) liên quan đến việc nhập khẩu động cơ điện. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 11/3/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số  1786 / TCHQ - GSQL  gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và công văn số  1787 / TCHQ - GSQL  gửi Bộ Công Thương về các nội dung liên quan đến dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Theo đó, cơ quan hải quan không quản lý hoạt động dán nhãn năng lượng, chỉ kiểm tra việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu trong thông quan. Người khai hải quan nộp Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do các Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp để làm thủ tục thông quan hàng hóa.


Liên quan đến việc xác định mặt hàng động cơ điện do Công ty nhập khẩu có thuộc diện kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu hay không, đề nghị Công ty đối chiếu với TCVN điều chỉnh và liên hệ với Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn