TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  728 / GSQL - GQ3 

V/v tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Phát triển Kiến Hưng

(Đ/c: Phòng 804, tầng 8, tòa nhà TOYOTA, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội)


Trả lời công văn số  28042016 - 3 / KH  ngày 28/04/2016 của Công ty CP Phát triển Kiến Hưng về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 55 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ.


 2. Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì:


  1. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP , khi tạm xuất - tái nhập phải có giấy phép của Bộ Công Thương.


   Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 13 nêu trên, Công ty làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu không phải có giấy phép của Bộ Công Thương.


  2. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP , Công ty chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa khi thiết bị này còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty biết để thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

 • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha