BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  7511 / BTC - TCHQ

V/v thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

(Đ/c: Số 396 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  135 / SMC - CV  ngày 27/5/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014, khoản 1 Điều 4 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Điều 12 Thông tư số  12 / 2015 / TT - BCT  ngày 12/6/2015 của Bộ Công Thương, khoản 2 Điều 4 Quyết định số  41 / 2005 / QĐ - TTg  ngày 02/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty được sử dụng các tờ khai hải quan đã đăng ký tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV I - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu tại công văn để làm tiếp các thủ tục hải quan theo quy định.


Bộ Tài chính thông báo để Công ty được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP Hải Phòng (để  th / h) ;

  • Lưu: VT, TCHQ (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh