VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4303 / VPCP - V .I

V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Sơn Trường

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.


Công ty TNHH Sơn Trường có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc giao đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất kết cấu thép, bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn tại thành phố Hải Dương (sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo kiểm tra nội dung phản ánh của Công ty TNHH Sơn Trường, có biện pháp giải quyết kiến nghị của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);

  • Công ty TNHH Sơn Trường: 325 Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

  • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐMDN, V.III, TH; Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, V.I (3).TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ