BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4608 / BCT - ĐTĐL 

V/v hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các Sở Công Thương;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Khoản 5 Điều 67 Luật Xây dựng năm 2003 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số  180 / 2007 / NĐ - CP  ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị (Nghị định số  180 / 2007 / NĐ -  CP) quy định: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm: Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác đối với những công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Theo đó, khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị điện lực có trách nhiệm ngừng cung cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm xây dựng. Để thực hiện quy định của Luật Xây dựng, Bộ Công Thương đã hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số  30 / 2013 / TT - BCT  ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (Thông tư số  30 / 2013 / TT - BCT ).


Ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật Xây dựng số  50 / 2014 / QH13  được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, trong đó không quy định cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoạt động xây dựng và đến nay Nghị định số  180 / 2007 / NĐ - CP  chưa được thay thế. Vì vậy, hiện nay các đơn vị điện lực đang vướng mắc khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện ngừng cung cấp điện cho các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật xây dựng.


Sau khi xem xét ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội và một số Sở Công Thương đề nghị hướng dẫn việc ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Xây dựng; trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng (tại Công văn số  871 / BXD - TTr  ngày 13 tháng 5 năm 2016 về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện khi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng), Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể như sau:


Do Luật Xây dựng năm 2014 không quy định, nên trong thời gian chờ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số  180 / 2007 / NĐ - CP , Bộ Xây dựng đã có văn bản số  626 / BXD - TTr  ngày 30 tháng 3 năm 2015 báo cáo Chính phủ quyết định đình chỉ thực hiện quy định về việc ngừng cấp điện đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014, các đơn vị điện lực không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số  30 / 2013 / TT - BCT .

Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến nội dung Công văn này tới các cơ quan chuyên môn có liên quan tại địa phương để phối hợp thực hiện; các Sở Công Thương phổ biến, hướng dẫn các đơn vị điện lực không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoạt động trên địa bàn để thực hiện.


Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) để hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Vụ Pháp chế (để biết);

  • Các Tổng công ty Điện lực (để thực hiện);

  • Các Công ty Điện lực tỉnh (để thực hiện);

  • Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Hoàng Quốc Vượng