THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  977 / TTg - KTTH 

V/v bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016.Kính gửi: -

-

-

-


Bộ Tài chính;

Bộ Công Thương;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  7024 / BTC - TCDN  ngày 24 tháng 5 năm 2016 về việc bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được sử dụng 280 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tập đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 để bổ sung vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số  2342 / TTg - KTTH  ngày 30 tháng 12 năm 2013. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện cụ thể.


  2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định hiện hành đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn sau năm 2015 không đủ so với mức vốn điều lệ đã được duyệt tại văn bản số  2342 / TTg - KTTH  ngày 30 tháng 12 năm 2013./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGVương Đình Huệ