BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2347 / TCT - CS 

V/v miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La


Trả lời công văn số  91 / CT - THNVDT  ngày 25/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 1 Luật Khoáng sản số  60 / 2010 / QH12  ngày 17/11/2010 của Quốc hội quy định về phạm vi điều chỉnh quy định:


“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Khoáng sản là dầu khí, khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.”


Tại Điều 1 Luật tài nguyên nước số  17 / 2012 / QH13  ngày 21/6/2012 quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật tài nguyên nước:


“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


  1. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


  2. Nước dưới đất và nước biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.”


Theo quy định tại Nghị định số  46 / 2014 / NĐ - CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:


  • Tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19 quy định về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư.

  • Tại khoản 5 Điều 18 quy định: “5. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.”


Tại điểm 3 mục III phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số  118 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chi tiết về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư có bao gồm:


“3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”


Căn cứ các quy định trên thì việc khai thác, sử dụng nước thiên nhiên thực hiện theo Luật Tài nguyên nước, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Khoáng sản. Do đó, đối với đất xây dựng nhà máy thủy điện (không bao gồm diện tích lòng hồ thủy điện) của dự án khai thác nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện thuộc đối tượng điều chỉnh chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số  46 / 2014 / NĐ - CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ theo lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.


Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến phần diện tích lòng hồ thủy điện, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục QLCS;

  • Vụ CST-BTC; Vụ PC-BTC (2b);

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn