TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  35839 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh 

(Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, P.Quán Thánh, Q.Đống Đa, Hà Nội) MST: 0105797456


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  22 / TTHT - HCQT  ngày 29/04/2016 của Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 10 Điều 7 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định giá tính thuế GTGT:


+ Tại điểm b khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:


“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.


Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:


b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:


  • Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;


  • Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;


…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam nên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.


Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KT5

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn