TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  276 / TXNK - QLN 

V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Lộc Thọ. (Ô 10, lô C, khu X2, tổ 58A, Cầu Giấy, Hà Nội).


Trả lời công văn số  11 / 2015 / CV  ngày 05/2/2015 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Lộc Thọ về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải Quan có ý kiến như sau:


  1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 12/2/2015, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Lộc Thọ, MST: 0106308556 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.


  2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty nêu trên. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Công ty; Quá thời hạn trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không báo cáo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơn vị mình.


  3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK trước khi nhận hàng.


  4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.


Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Lộc Thọ và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban Quản lý rủi ro (để phối hợp);

  • Lưu: VT, QLN-Dũng(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn