BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1422 / BVHTTDL - KHTC 

V/v nhập khẩu thiết bị phần mềm kỹ thuật

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại FPT


Phúc đáp Công văn số  299 / 2015 / FTG - XNK  ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Công ty TNHH Thương mại (Công ty) đề nghị giải đáp một số nội dung liên quan đến Thông tư  28 / 2014 / TT -  BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:


1. Nếu hàng hóa nhập khẩu là phần mềm tin học, phần mềm tích hợp hệ thống, phần mềm kỹ thuật không phải là tác phẩm điện ảnh, không phải là sản phẩm nghe nhìn có hình ảnh, âm thanh có nội dung văn hóa, vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trong đó bao gồm mã HS 85234914) thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số  28 / 2014 / TT - BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại Danh mục hàng hóa phân loại theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số  28 / 2014 / TT - BVHTTDL nhưng không chứa, ghi nội dung văn hóa, vui chơi giải trí, trò chơi điện tử thì không thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số  28 / 2014 / TT -  BVHTTDL (trong đó bao gồm mã HS 8523).


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Công ty được biết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Lưu: VT, KHTC, HN.6.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Hồng Liên