TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  311 / GSQL - GQ1 

V/v thủ tục NK gỗ Trắc tận dụng tận thu

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số  84 / CV2015  ngày 08/4/2015 của Công ty TNHH Nam Thuận Khang đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu gỗ Trắc tận thu tận dụng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với Quý cơ quan như sau:


Căn cứ chú giải #5 Thông tư số  40 / 2013 / TT - BNNPTNT  ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hanh Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, thì mẫu vật của loài gỗ Trắc (Dalbergia Cochinchinensis) là gỗ tròn, gỗ xẻ và gỗ dán thuộc Phụ lục II của CITES.


Tuy nhiên qua nội dung phản ánh của Công ty TNHH Nam Thuận Khang thì hiện nay Công ty và cơ quan Hải quan tại địa phương nơi làm thủ tục cho Công ty (Chi cục Hải quan Hưng Điền - Cục Hải quan tỉnh Long An) đều gặp vướng mắc trong việc xác định mặt hàng gỗ Trắc (Dalbergia Cochinchinensis) tận dụng tận thu cành, ngọn, gốc, rễ có phải là gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ dán hay không; có thuộc Phụ lục II của CITES và có cần phải có giấy phép CITES hay không.


Do vậy, để có cơ sở trả lời doanh nghiệp và hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện thống nhất về chính sách quản lý đối với mặt hàng trên, đề nghị Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có ý kiến trả lời đối với vướng mắc nêu trên, gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trước ngày 18/4/2015./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNGNguyễn Đức Nga