TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  324 / GSQL - GQ3 

V/v ủy thác nhập khẩu xăng E5

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số  0260 / CV - PLC - ĐB  DMN ngày 13/4/2015 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP vướng mắc về việc nhập khẩu 04 phuy (800 lít) xăng E5 (Gasoline E5) theo Hợp đồng ủy thác mua bán ký với Công ty Honda Việt Nam để phục vụ việc kiểm tra chất lượng xe xuất khẩu theo tiêu chuẩn Châu Âu tại Nhà máy của Công ty Honda. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03/9/2014 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số  235 / XNK - TH  ngày 09/4/2015 về việc ủy thác nhập khẩu xăng dầu thì việc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex nhập khẩu 04 phuy (800 lít) xăng E5 nêu trên không phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số  139 / 2013 / TT - BTC  ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP,

tầng 18, 19 số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

(thay trả lời CV số  0260 / CV - PLC - ĐB  DMN);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha