BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3258 / TCHQ - TXNK 

V/v áp dụng chính sách thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn FLC

(Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  115 / FLC  ngày 18/3/2015 của Công ty cổ phần tập đoàn FLC (gọi tắt là Công ty) đề nghị xác nhận hàng hóa nhập khẩu cho dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 9 Điều 12 Nghị định số  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/8/2010 của Chính Phủ, thì: “Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn”.


Dự án đầu tư về sân golf (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000045 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận lần đầu ngày 29/4/2014 và cấp chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 5/12/2014), khu đô thị, khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000052 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 9/5/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 12/12/2014) tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần tập đoàn FLC không thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/8/2010 của Chính Phủ, không thuộc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính Phủ, dự án không được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA nên phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn FLC được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (thay trả lời CV số  330 / HQTH - NV  ngày 19/3/2015);

  • Lưu: VT, TXNK (04b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng