BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3287 / TCHQ - KTSTQ 

V/v xử lý đối với tiền thuế ấn định

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Hoshino Việt Nam.

(Lô số  C55 / II  Đường số 8 KCN Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc A

- Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số  01 - 2015 / CV  ngày 28/01/2015 của Công ty TNHH Hoshino Việt Nam (do Bộ Tài chính chuyển) về việc đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến xử lý đối với tiền thuế ấn định tại Quyết định ấn định thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1/ Về nội dung: “Thuế nhập khẩu tại Quyết định ấn định thuế được ghi nhận như thế nào trên sổ sách kế toán của Doanh nghiệp”:


Đề nghị Công ty căn cứ chế độ kế toán hiện hành để thực hiện, trường hợp có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương, nơi quản lý Công ty để được hướng dẫn giải quyết.


2/ Về nội dung: “Phần chênh lệch mà nguyên liệu tồn thực tế nhiều hơn tồn trên hồ sơ khai báo hải quan có được hoàn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp dùng nguyên vật liệu thừa đó tiếp tục sản xuất xuất khẩu”:


Căn cứ khoản 5 Điều 112 Mục 6 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 09/10/2013 của Bộ tài chính (văn bản pháp quy có hiệu lực áp dụng đối với vụ việc của Công ty) thì: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu”.


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu nhưng sau đó tiếp tục sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu và thực xuất khẩu ra nước ngoài thì Công ty được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC .


3/ Về nội dung: “Thuế GTGT phát sinh bởi phần chênh lệch có được hoàn thuế hay không và thủ tục hoàn”:

Tại khoản 6 Điều 14 Thông tư  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: “Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế”.


Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp Công ty đã nộp thuế GTGT bị ấn định theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan thì số thuế GTGT Công ty đã nộp được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT tại điểm 1.3 Mục III, Phần B Thông tư số  129 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/12/2013 là Điều 15 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11/01/2012; từ ngày 01/01/2014 là Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính).


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hoshino Việt Nam được biết, nghiên cứu các quy định có liên quan để thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Tổng cục trưởng (để b/c);

  • Vụ CST, Vụ Pháp chế BTC (để biết);

  • Cục hải quan T.p Hồ Chí Minh;

  • Cục Thuế T.p Hồ Chí Minh (để  P / hợp) ;

  • Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường