BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3290 / TCHQ - GSQL 

V/v TGYK dự thảo Quy định tạm thời

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Trả lời công văn số  2309 / BNN - TY  ngày 20/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định và Quy định tạm thời về đảm bảo an toàn trong quá trình nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng, bảo quản dung dịch vi rút Vaccinia và xuất khẩu nguyên liệu da thỏ bị làm viêm sau khi tiêm vi rút Vaccinia của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Konishi Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với dự thảo Quyết định: Tại Điều 1 đề nghị bổ sung thông tin về địa chỉ, mã số thuế của Công ty để đảm bảo đầy đủ.


 2. Đối với dự thảo Quy định tạm thời:


 • Điều 1: Đề nghị cần nêu rõ phạm vi điều chỉnh là “quy định về đảm bảo an toàn... Công ty TNHH Công nghệ sinh học Konishi Việt Nam”, đối tượng áp dụng là Công ty TNHH Công nghệ sinh học Konishi Việt Nam, Cục Thú Y - Bộ NN&PTNT.


 • Khoản 2 Điều 3: Đề nghị quy định cụ thể việc trả lời kết quả đề nghị nhập khẩu dung dịch vi rút Vaccinia của Công ty trong trường hợp cho phép nhập khẩu bằng hình thức nào: Văn bản cho phép hay việc xác nhận của Cục Thú y tại đơn xin nhập khẩu của Công ty. Trường hợp việc đồng ý nhập khẩu thực hiện bằng hình thức văn bản cho phép thì đề nghị đơn vị cần quy định cụ thể thời hạn hiệu lực dung dịch vi rút tại văn bản cho phép này.


 • Khoản 3 Điều 3: Đề nghị bổ sung quy định cụ thể việc doanh nghiệp phải xuất trình văn bản cho phép của Cục Thú y hoặc đơn xin nhập khẩu có sự xác nhận của Cục Thú y cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu dung dịch vi rút Vaccinia để cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện đúng theo yêu cầu quản lý đối với mặt hàng này.


  Đề nghị làm rõ “Giấy chứng nhận xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền Nhật Bản cấp” là loại giấy tờ gì; và bổ sung quy định về việc Công ty xuất trình Giấy chứng nhận này cho cơ quan có thẩm quyền nào của Việt Nam khi làm thủ tục nhập khẩu để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện cho doanh nghiệp cũng như cơ quan Hải quan.


 • Điều 4: Đề nghị bổ sung cụm từ “dung dịch vi rút Vaccinia” sau tiêu đề của Điều 4 để đảm bảo đầy đủ.


 • Điều 8: Đề nghị xem lại sự phù hợp trong việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nhiệm vụ của UBND tỉnh Bắc Ninh tại dự thảo Quy định tạm thời.

 • Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, nội dung dự thảo có một số vấn đề có tính quy phạm, cụ thể tại Khoản 4 Điều 3 và Khoản 2 Điều 6 quy định về cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu hạn chế so với quy định của Luật Hải quan năm 2014 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc về nội dung trên.


 • Ngoài ra, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung 01 Điều về biện pháp xử lý đối với trường hợp Công ty TNHH Công nghệ sinh học Konishi Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu nêu tại Khoản 2 dự thảo Quy định tạm thời hoặc có vi phạm trong việc đảm bảo an toàn trong quá trình nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng, bảo quản dung dịch vi rút Vaccinia và xuất khẩu nguyên liệu da thỏ bị làm viêm sau khi tiêm vi rút Vaccinia.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, tổng hợp./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh