Thống kê

Thống kê

Công văn 871/BKHĐT-TCTK Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 BỘ KẾ HOẠC...
Công văn 30/TB-UBDT Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp với Tổng Cục Thống Kê
ỦY BAN DÂN TỘC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  30 / TB - UBDT  Hà Nội, ngày ...
Công văn 4163/VPCP-KTTH Tiến độ thực hiện Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  4163 / VPCP - KTTH  V/v tiến đ...
Công văn 871/BKHĐT-TCTK Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----...
Công văn 21/CT-BCT Chỉ thị 21/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21 / CT - ...
Quyết định 1397/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án -Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1397 / QĐ...
Quyết định 275/QD-TCTK Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2015 của Tổng cục thống kê
B<) KEHOCH VA DAU Tif TONG eve THONG KE S6: .llf /QB-TCTK C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VItT NAM DQc lf p - TIJ do - H,nh phuc Ha N<}i, ngay ...
Công văn 4972/VPCP-KTTH Niên độ báo cáo thống kê và sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 497...
Quyết định 47/QĐ-TCTK Tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2016
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Quyết định 17/QD-TCTK Điều tra hoạt động xây dựng
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...