Open navigation

Quyết định 94/QĐ-BKHCN ngày 26/01/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 06_QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG
NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH
VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2024”
 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an, VPCP (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h);
- Cổng TTĐT của Bộ;
 - Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Thế Duy


 

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH
VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ghi chú:

- Các đơn vị chủ trì cung cấp thủ tục hành chính của Bộ bao gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, Vụ hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ tổ chức cán bộ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2024

Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT)

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thực hiện đề án

01/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án do Lãnh đạo Bộ ký ban hành

2

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175 ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Trung tâm CNTT

Vụ Công nghệ cao; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục Thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) Quốc gia; Cục Sở hữu trí tuệ; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175 ngày 30/10/2023 do Lãnh đạo Bộ ký ban hành

3

Phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, quy định do Bộ ban hành theo/khi được yêu cầu, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình xây dựng quy định các thủ tục hành chính để sử dụng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế xã hội.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Các báo cáo rà soát, văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung các quy định về TTHC

4

Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm

Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC

Văn phòng Bộ

12/2024

Dịch vụ công đáp ứng tối thiểu 90% mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức

5

Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ- TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC

Trung tâm CNTT; Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát, trong đó tập trung vào việc (1) công khai, minh bạch; (2) tiến độ, kết quả giải quyết; (3) số hóa hồ sơ; (4) cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) mức độ hài lòng.

6

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền CSDL quốc gia về dân cư, định danh điện tử của Bộ Công an trong khuôn khổ các chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia.

Các Vụ và các Văn phòng thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền CSDL quốc gia về dân cư, định danh điện tử

7

Nâng cao tiềm lực nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực dữ liệu lớn, phân tích, xử lý dữ liệu lớn

Các Vụ và các Văn phòng thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Quyết định liên quan đến phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực dữ liệu lớn, phân tích, xử lý dữ liệu lớn

8

Tổ chức triển khai các sáng kiến phân loại, gắn nhãn các bộ dữ liệu mẫu để phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo từng lĩnh vực

Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia

Các Vụ và các Văn phòng thuộc Bộ

Thường xuyên

Báo cáo triển khai các sáng kiến phân loại, gắn nhãn các bộ dữ liệu mẫu để phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo từng lĩnh vực

9

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin đã được số hóa theo đúng quy định

Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ.

12/2024

Kết quả giải quyết TTHC của Bộ được số hóa và cập nhật các trường thông tin liên quan trong CSDL quốc gia về dân cư. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, trên 60% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến

10

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/04/2022

Trung tâm CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ

2024-2025

Hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT- THH ngày 26/04/2022

11

Nâng cấp LGSP của bộ, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sử dữ liệu trong nội bộ Bộ và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Trung tâm CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ

03/2024

LGSP của Bộ được nâng cấp, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sử dữ liệu trong nội bộ Bộ và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

12

Kết nối, tích hợp, chia sẻ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC

03/2024

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh

13

Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai

Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC

Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT

12/2024

Danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC của Bộ được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC. Quy trình, mẫu đơn, tờ khai được điện tử hóa

14

Chuẩn hóa thống nhất mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của CSDL về dân cư

Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC

Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT

12/2025

Các mẫu đơn, tờ khai được chuẩn hóa

15

Kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về KH&CN

Cục Thông tinkhoa học và công nghệ quốc gia

Trung tâm CNTT, Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

12/2024

CSDL quốc gia về KH&CN, CSDL chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư

16

Kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL về cung cầu công nghệ (bao gồm CSDL bản đồ công nghệ).

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Trung tâm CNTT

12/2024

CSDL về cung cầu công nghệ được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư

17

Kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL về sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

Trung tâm CNTT

12/2024

Các CSDL về sở hữu trí tuệ được kết nối, chia sẻ, khác thác dữ liệu với CSDL gia về dân cư

18

Kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm CNTT

12/2024

Các CSDL về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được kết nối, chia sẻ, khác thác dữ liệu với CSDL gia về dân cư

19

Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử

Trung tâm CNTT; Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan thực hiện đề án

Định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử

Báo cáo gửi Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử

20

Tổ chức sơ kết và tổng kết kết quả thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử tại Bộ KH&CN

Trung tâm CNTT

Các đơn vị có liên quan thực hiện đề án

12/2024

Hội nghị sơ kết và hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án tại Bộ KH&CN

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.