Open navigation

Công văn 20/TB-VPCP ngày 18/01/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về bảo đảm nguồn kinh phí và thẩm quyền phê duyệt Đề án

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG 
TẠI CUỘC HỌP VỀ BẢO ĐẢM NGUỒN KINH PHÍ 
VÀ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHUYỂN ĐỔI SỐ
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

Ngày 15 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp về bảo đảm nguồn kinh phí và thẩm quyền phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài chính và lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc ban hành Đề án là cần thiết, thẩm quyền phê duyệt là Thủ tướng Chính phủ, do Đề án có phạm vi rộng, có tầm ảnh hưởng lớn liên quan đến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã, hộ nông dân trong triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm thống nhất, toàn diện từ trung ương tới địa phương.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân nhắc, chịu trách nhiệm về việc bổ sung khái toán kinh phí (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, xã hội hóa) tại Đề án bảo đảm hiệu quả, khả thi, đồng bộ với các đề án về chuyển đổi số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ có liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các Bộ: TP, TTTT, TC, KHĐT, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, KSTT (02). VTA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.