Open navigation

Quyết định 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA 
VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là Hội đồng), bao gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Các Ủy viên:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- 01 lãnh đạo Bộ Nội vụ;

- 01 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 01 lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;

- 01 lãnh đạo Bộ Công Thương;

- 01 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- 01 lãnh đạo Bộ Công an;

- 01 lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- 01 lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- 01 lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- 01 lãnh đạo cấp Vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký;

- Một số chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng.

Điều 2. Chức năng của Hội đồng

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng

1. Các thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng, bảo đảm không làm phát sinh biên chế.

3. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các thành viên Hội đồng, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 - Lưu: VT, KGVX (2b).

THỦ TƯỚNG
 Phạm Minh Chính

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.