Open navigation

Công văn 2990/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 01/2015/TT-BXD và QĐ 1134/QĐ-BXD

 

 

BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2990 /BXD-KTXD

V/v hướng dẫn thực hiện Thông số 01/2015/TT- BXD Quyết định số 1134 / QĐ - BXD .

Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 852/SXD-QLHĐXD ngày 04/11/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 Quyết định số 1134 / QĐ - BXD ngày 08/10/2015. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng ý kiến như sau:

1. Việc điều tra, khảo sát đơn giá nhân công xây dựng đầu vào thực hiện như sau:

- Đơn giá nhân công trên thị trường mức giá nhân công cho một công việc được xác định trên thị trường tại một khu vực hoặc địa phương nhất định. Mỗi công việc sẽ các mức giá nhân công khác nhau, giá nhân công phụ thuộc vào trình độ tay nghề, uy tín của người lao động quan hệ cung cầu lao động trên thị trường. Đơn giá nhân công trung bình trên thị trường cho một công việc trung bình số học các đơn giá nhân công khác nhau trên thị trường để thực hiện công việc đó.

- Đơn giá nhân công trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình đơn giá nhân công trung bình trên thị trường, không bao gồm các khoản bảo hiểm người lao động sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước đã được tính trong chi phí chung (bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,...)

2. Trường hợp UBND tỉnh đã công bố giá nhân công xây dựng đầu vào tính theo mức lương nhân công đầu vào công bố tại Phụ lục 01 của Thông số 01/2015/TT-BXD chưa phù hợp với giá nhân công trên thị trường địa phương thì tiếp tục điều tra, khảo sát công bố bổ sung (bằng hệ số hoặc bằng số) theo phương pháp nêu tại mục 1 của văn bản này, để đảm bảo giá nhân công xây dựng đầu vào trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình được xác định phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Thông số 01/2015/TT-BXD.

3. Giá ca máy thiết bị thi công được xác định theo nguyên tắc phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công, thời gian xây dựng của từng công trình mặt giá ca máy trên thị trường. Nguyên giá để xác định giá ca máy được điều tra, khảo sát tương tự như giá nhân công xây dựng đầu vào hoặc căn cứ vào báo giá của nhà cung cấp, theo hợp đồng mua bán máy hoặc nguyên giá máy từ các công trình tương tự đã đang thực hiện phù hợp với mặt bằng giá máy trên thị trường tại thời điểm tính giá ca máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Căn cứ hướng dẫn trên, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai thẩm định, trình công bố định mức theo quy định./.

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, Vụ KTXD (G).


KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.