Open navigation

Công văn 669/BXD-PTĐT Hướng dẫn xác định loại dự án khu đô thị mới


BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  669 / BXD - PTĐT 

V/v hướng dẫn xác định loại dự án khu đô thị mới

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh


Bộ Xây dựng nhận được Công văn số  1691 / TNMT - QLSDĐ  ngày 02/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xác định loại dự án khu đô thị mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


Khu đô thị Nam thành phố không phải là 01 dự án khu đô thị độc lập mà là khu vực tập trung các dự án đầu tư phát triển đô thị, đã được phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5.000, tổng quy mô 2975 ha. Trong đó có 51 dự án đã hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng, 09 dự án chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, 47 dự án chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích các dự án hiện có là 2120,1023 ha.


Đối với các dự án đã có chủ đầu tư, đã được chấp thuận đầu tư, đã có quyết định thu hồi đất và đủ điều kiện để thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện công tác lập thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của pháp luật về quản lý đất đai có liên quan.


Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư thì cần tiến hành lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu thầu. Sau khi có chủ đầu tư thì chủ đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư quy định tại Điều 20 Nghị định số  11 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện theo các quy định đã được hướng dẫn ở trên.


Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);

  • Bộ TN&MT;

  • UBND TP Hồ Chí Minh;

  • Sở XD TP Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, PTĐT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Phan Thị Mỹ Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.