Open navigation

Quyết định 1308/QĐ-TCT ngày 23/08/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1162_QĐ-BTC về Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1308/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1162/QĐ-BTC NGÀY 8/6/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2023

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc cung cấp Thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 942/2021/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-BTC ngày 8/6/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Triển khai Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các Cục/Vụ/đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Cục THTK (để b/c);
 - Lưu: VT, VP (CCHC,3b).

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân ThànhKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1162/QĐ-BTC NGÀY 8/6/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 1308/QĐ-TCT ngày 23/8/2023 của Tổng cục Thuế)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp; đảm bảo đến năm 2025 cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

- 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế hoàn thành tích hợp các DVCTT thuộc phạm vi quản lý của đơn vị lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

- Cổng Dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

100% Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của Tổng cục Thuế có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 của Tổng cục Thuế, Quyết định số 1865/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính và Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục tổ chức triển khai, vận hành hoạt động Bộ phận Một cửa của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế đảm bảo ổn định; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Thuế.

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế.

- Tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả và đúng thời hạn theo Kế hoạch được ban hành.

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- Chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng DVCTT năm 2023 Bộ giao cho Tổng cục Thuế: (Chi tiết tại Phần A Phụ lục).

- Các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT của Tổng cục Thuế (Chi tiết tại Phần B Phụ lục).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế

1.1. Căn cứ Kế hoạch này để xây dựng và cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Chịu trách nhiệm về rà soát, đảm bảo tỷ lệ cung cấp DVCTT với lĩnh vực thuộc đơn vị quản lý.

1.3. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai sử dụng DVCTT thuộc lĩnh vực của đơn vị.

2. Văn phòng

2.1. Là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục. Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng cục, báo cáo Bộ về tình hình triển khai Kế hoạch này.

2.2. Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này./.PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 1308/QĐ-TCT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Thuế)

A

CHỈ TIÊU VỀ CUNG CẤP, SỬ DỤNG DVCTT BỘ TÀI CHÍNH GIAO NĂM 2023

STT

Lĩnh vực

Tỷ lệ TTHC đủ ĐK cung cấp DVCTT toàn trình

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến (tối thiểu)

 

Thuế

100%

100%

50%

B

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2023 CỦA TỔNG CỤC THUẾ

STT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I. Hoàn thiện các văn bản quy định

1

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT

Năm 2023

Các Cục, Vụ, đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC: CS, KK&KTT, DNNCN, TVQT, HTQT, QLN, TTHT, Cục DNL

Văn phòng, Cục CNTT

II. Rà soát TTHC được cung cấp thành DVCTT; Nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT

1

Rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành DVCTT toàn trình

Năm 2023

Các Cục, Vụ, đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC: CS, KK&KTT, DNNCN, TVQT, HTQT, QLN, TTHT, Cục DNL

Văn phòng đầu mối, Cục CNTT

1.1

Căn cứ các tiêu chí đối với DVCTT toàn trình trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại khoản 1, Điều 13 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 tiến hành rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành DVCTT toàn trình để đảm bảo 100% Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

Thường xuyên

Các Cục, Vụ, đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC: CS, KK&KTT, DNNCN, TVQT, HTQT, QLN, TTHT, Cục DNL.

Văn phòng đầu mối, Cục CNTT

1.2

Rà soát và thực hiện đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Thường xuyên

Các Cục, Vụ, đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC: CS, KK&KTT, DNNCN, TVQT, HTQT, QLN, TTHT, Cục DNL, Cục CNTT, Văn phòng

 

1.3

Rà soát và thực hiện đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thường xuyên

Các Cục, Vụ, đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC: CS, KK&KTT, DNNCN, TVQT, HTQT, QLN, TTHT, Cục DNL, Cục CNTT, Văn phòng

 

2

Rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai. Thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định tại Điều 21, Điều 22 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023

Thường xuyên

Các Cục, Vụ, đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC: CS, KK&KTT, DNNCN, TVQT, HTQT, QLN, TTHT, Cục DNL

Cục CNTT

3

Hoàn thành tích hợp các DVCTT thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa Bộ Tài chính.

Quý 3 năm 2023

Cục CNTT, Văn phòng

Các Vụ/đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC: CS, KK&KTT, DNNCN, TVQT, HTQT, QLN, TTHT, Cục DNL,

4

Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thường xuyên

Các Cục, Vụ, đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC: CS, KK&KTT, DNNCN, TVQT, HTQT, QLN, TTHT, Cục DNL

Văn phòng, Cục CNTT

5

Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Tổng cục Thuế, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo yêu cầu của Chính phủ

Cục CNTT

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

6

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công

Năm 2023

- Vụ TTHT: xây dựng và hoàn thiện quy trình số hóa.

- Cục CNTT: xây dựng ứng dụng phục vụ công tác số hóa

- Các Vụ, đơn vị hoàn thiện quy trình nghiệp vụ QLT đáp ứng quy trình số hóa về giải quyết TTHC

Văn phòng, các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế trực tiếp giải quyết TTHC thực hiện theo đúng quy trình số hóa

6.1

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan xây dựng và áp dụng công nghệ bóc tách dữ liệu, trường thông tin cần số hóa, lưu trữ (dữ liệu được bóc tách bao gồm tối thiểu các trường dữ liệu đặc tả được quy định tại khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 )

Năm 2023

Cục CNTT

Vụ TTHT, Văn phòng và các đơn vị có liên quan

6.2

Hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức liên quan để thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Năm 2023

Vụ TTHT, Cục CNTT

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

7

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức

Thường xuyên

Cục Thuế các tỉnh, các Cục, Vụ, đơn vị thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC

 

8

100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế được theo dõi trạng thái xử lý trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Thường xuyên

Cục CNTT, Cục Thuế các tỉnh, các Cục, Vụ, đơn vị thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC

Văn phòng

9

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng DVCTT trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Thường xuyên

Vụ TTHT, Tạp chí Thuế, Văn phòng (Phòng Truyền thông)

Cục CNTT

10

Khảo sát ý kiến của người nộp thuế đánh giá về chất lượng, hiệu quả DVCTT của Tổng cục Thuế

Tháng 10/2023

Vụ TTHT

Cục CNTT, Văn phòng và các đơn vị có liên quan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.