Open navigation

Công văn 2421/TTg-KTN ngày 31/12/2015 Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2421/TTg-KTN

V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 11004/BKHĐT-QLKKT ngày 15 tháng 12 năm 2015 về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, cụ thể: bổ sung khu công nghiệp Đồng Dinh, diện tích 150 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước (Phụ lục kèm theo);

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục thành lập khu công nghiệp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định; sớm có giải pháp để đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp./.


Nơi nhận:
Như trên;
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V.III;
 - Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 


 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/BHXH-CSXH

V/v giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 683/BHXH-CĐBHXH ngày 01/7/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng về nội dung ghi tại trích yếu, BHXH Việt Nam có ý kiến sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở cho mỗi con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con, thì người cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con bị chết thì mẹ được nghỉ việc tính theo ngày tuổi của con (không có quy định người cha được tiếp tục nghỉ việc).

Với quy định nêu trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Thủy, mang thai được hơn 07 tháng do thai lớn chèn động mạch thận phổi nên người mẹ bị chết, ngay lúc đó được mổ lấy thai nhi để nuôi, nhưng cháu bé bị chết sau đó 07 ngày. Trường hợp này được xác định là mẹ chết sau khi sinh con, vì vậy BHXH thành phố Đà Nẵng thực hiện giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH và kiểm tra nếu người cha có tham gia BHXH và có nghỉ việc thì giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định cho thời gian từ khi người mẹ chết đến khi con chết;


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
 - Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
 Nguyễn Hùng Cường

 

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KCN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số 2421/TTg-KTN ngày 3tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: ha

TT

Tên KCN

Diện tích quy hoạch được  duyệt

Hiện trạng quy hoạch

Phương án đề xuất của địa phương

Phương án điều chỉnh quy hoạch

Diện tích đã thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích còn lại chưa thành lập (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc)

 

Diện tích quy hoạch đến năm 2020

Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt

Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc)

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(1)

(7)=(1)-(5)

(8)=(5)-(2)

I

KCN ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1107/QĐ-TTg

01

KCN Tịnh Phong

142

142

0

142

142

 

 

0

2

KCN Quảng Phú

147

92

55

147

147

 

 

0

II

KCN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1107/QĐ-TTVÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH LẬP)

01

KCN Phổ Phong

140

0

140

140

140

 

 

140

III

KCN CHƯA CÓ TRONG QUY HOẠCH, BỔ SUNG THÀNH LẬP MỚI

01

KCN Đồng Dinh

 

 

 

474

150

 

 

150

 

Tổng cộng

429

234

195

903

579

 

 

290

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.