Open navigation

Công văn 1116/XNK-TLH ngày 28/12/2023 Hạn chế tác động của tình hình phát sinh tại khu vực Biển Đỏ

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUT NHẬP KHU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/XNK-TLH

V/v hạn chế tác động của tình hình phát sinh tại khu vực Bin Đ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các hiệp hội ngành hàng;
- Các hiệp hội trong lĩnh vực logistics.

Thời gian vừa qua, tại khu vực Vịnh Aden và Biển Đỏ xuất hiện tình trạng tàu bin chuyên ch hàng hóa bị tấn công, dẫn đến việc một số hãng vận ti bin đã ra thông báo dừnvận chuyển hàng hóa qua khu vực Biển Đ, thay đổi lịch trình, chuyển hướng đi vòng qua Mũi Hảo Vọng của Châu Phi.

Tình trạng trên phát sinh tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại quốc tế, làm cho hàng hóa vận chuyển bng đường biển giữa Châu Á với Châu Âu và Bờ Đông Bắc Mỹ phải mt nhiều thời gian hơn. Cước phí vận chuyn và phí bảo him cho hàng hóa trao đổi giữa các khu vực này tăng thêm. Hiện tượng thiếu container rỗng có thể xảy ra cục bộ.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội trong lĩnh vực logistics tăng cường theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình đến các doanh nghiệp trong ngành nắm chắc thông tin để chủ động kế hoạch sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn tc và các tác động bất lợi khác.

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo dõi sát tình hình, chủ động lên phương án thích hợp, trao đi với đi tác để trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đóng hàng, nhận hàng.

Các doanh nghiệp tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn cung để hạn chế ảnh hưng đối với chuỗi cung ứng. Tìm hiểu về phương thức vận chuyển đường sắt để có lựa chọn khác nhau về phương thức giao hàng.

Các doanh nghiệp khi ký kết và đàm phán hợp đồng thương mại, hợp đồng vận chuyển nên có điều khoản về bồi thường, miễn trách nhiệm trong các tình huống khẩn cấp. Cần mua bo hiểm đầy đủ để phòng ngừa rủi ro và tổn thất khi hàng hóa phải kéo dài thời gian vận chuyn hoặc gặp sự c khi đi qua tuyến đường này.

Các hiệp hội, doanh nghiệp kịp thời trao đổi, phản ánh với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan những vấn đề phát sinh để cùng phối hợp xử lý.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Thứ trư
ng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
 - Cục trư
ng (đ b/c);
 - Lưu: VT, TLH. 
hangh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Thanh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.