Open navigation

Công văn 2287/TCT-DNNCN ngày 30/05/2024 Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/TCT-DNNCN

V/v quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

 Kính gửiCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1539/CTTPHCM-HKDCN ngày 31/01/2024 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về quy trình kiểm tra thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Việc kiểm tra thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, hộ kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh) thực hiện theo hướng dẫn tại tiết c khoản 4 Điều 18, khoản 3 Điều 19 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính và Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/07/2023 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

2. Về việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10, Điều 12, khoản 1 Điều 15 Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính. Đồng thời Tổng cục Thuế đang dự thảo quy trình hướng dẫn áp dụng rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong đó có ban hành các chỉ số tiêu chí cụ thể, lượng hóa các tiêu chí tại Điều 10, Điều 12 Thông tư số 31/2021/TT-BTC để đáp ứng yêu cầu về quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Trong thời gian chưa ban hành quy trình nêu trên thì việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 10, Điều 15 Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính.

3. Về nội dung chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác tại Cục Thuế và thẩm định đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

- Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác được quy định tại điểm 6, Phần I Quyết định 211/QĐ-TCT ngày 12/03/2019 của Tổng cục Thuế. Theo đó, hiện nay chưa quy định Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác được lập kế hoạch kiểm tra và kiểm tra trực tiếp tại hộ kinh doanh.

- Việc thẩm định đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại tiết d, khoản 3 Điều 3 Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành ban hành kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế ghi nhận các đề xuất sửa đổi các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Cục Thuế và nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trong thời gian chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ PC, Vụ TCCB, Cục TTKT;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Tạ Thị Phương Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.