Open navigation

Thông tư 31/2015/TT-NHNN Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống CNTT trong hoạt động ngân hàng

 Hết hiệu lực: 01/01/2019 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 31/2015/TT-NHNN

Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

 

THÔNG 

 

QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, BẢO MẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015;

 

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ tin học,

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông  quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

 

Chương I

 

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhđối tượng áp dụng

 

1. Thông  này quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

 

2. Thông  này áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước), các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân  sở  tài sản dưới 10 tỷ, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (sau đây gọi chung  đơn vị).

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ


Trong Thông  này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như  sau:

 

1. Hệ thống công nghệ thông tin  một tập hợp  cấu trúc các trang thiết bị phần cứng, phần mềm,  sở dữ liệu  hệ thống mạng để sản xuất, truyền nhận, thu thập, xử lý, lưu trữ  trao đổi thông tin số phục vụ cho một hoặc nhiều hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.

 

2. Hệ thống công nghệ thông tin quan trọng  hệ thống công nghệ thông tin khi phát sinh sự cố sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị hoặc làm tổn hại tới lợi ích của khách hàng đang sử dụng dịch vụ của đơn vị.

 

3. Trung tâm dữ liệu bao gồm hạ tầng kỹ thuật (nhà trạm, hệ thống cáp)  hệ thống máy tính cùng các thiết bị phụ trợ được lắp đặt vào đó để lưu trữ, trao đổi và quản  tập trung dữ liệu của một hay nhiều tổ chức, cá nhân.

 

4. Thiết bị di động  thiết bị số  thể cầm tay,  hệ điều hành,  khả năng xử lý, kết nối mạng   màn hình hiển thị như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh.

  

5. Vật mang tin   các phương tiện vật chất dùng để lưu giữ và truyền nhận thông tin điện tử.

 

6. Rủi ro công nghệ thông tin  khả năng xảy ra tổn thất khi thực hiện các hoạt động liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin. Rủi ro công nghệ thông tin liên quan đến quản lý, sử dụng phần cứng, phần mềm, truyền thông, giao diện hệ thống, vận hành và con người.

 

7. Quản  rủi ro công nghệ thông tin  các hoạt động phối hợp nhằm nhận diện  kiểm soát các rủi ro công nghệ thông tin thể xảy ra.

 

8. Dữ liệu nhạy cảm  dữ liệu  thông tin mật, thông tin lưu hành nội bộ của đơn vị hoặc do đơn vị quản lý, nếu lộ lọt ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, tài chính  hoạt động của đơn vị.

 

9. Tài khoản người dùng  một tập hợp thông tin đại diện duy nhất cho người sử dụng trên hệ thống công nghệ thông tin, người dùng sử dụng để đăng nhập  truy cập các tài nguyên được cấp phép trên hệ thống công nghệ thông tin đó. Tài khoản người dùng ít nhất phải bao gồm tên định danh  khóa mật.

 

10. Bên thứ ba  các tổ chức,  nhân được đơn vị thuê hoặc hợp tác với đơn vị nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống công nghệ thông tin.

 

11. Tường lửa  tập hợp các thành phần hoặc một hệ thống các trang thiết bị, phần mềm được đặt giữa hai mạng, nhằm kiểm soát tất cả các kết nối từ bên trong ra bên ngoài mạng hoặc ngược lại.


12. Phần mềm độc hại (mã độc)  phần mềm  khả năng gây ra hoạt động không bình thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, sửa đổi, xóa bỏ trái phép thông tin lưu trữ trong hệ thống thông tin.

 

13. Điểm yếu về mặt kỹ thuật  vị trí trong hệ thống công nghệ thông tin dễ bị khai thác, lợi dụng  khi bị tấn công hoặc xâm nhập bất hợp pháp.

 

14. Tính bảo mật của thông tin  đảm bảo thông tin chỉ được tiếp cận bởi những người được cấp quyền tương ứng.

 

15. Tính toàn vẹn của thông tin  bảo vệ sự chính xác  đầy đủ của thông tin  thông tin chỉ được thay đổi bởi những người được cấp quyền.

 

16. Tính sẵn sàng của thông tin  đảm bảo những người được cấp quyền  thể truy xuất thông tin ngay khi nhu cầu.

 

17. An ninh mạng  sự bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin  thông tin truyền đưa trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính bảo mật tính sẵn sàng của thông tin.

 

Điều 3. Nguyên tắc chung

  

1. Từng đơn vị phải đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị mình.

 

2. Xác định các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng  áp dụng chính sách đảm bảo an toàn bảo mật phù hợp.

 

3. Nhận biết, phân loại, đánh giá kịp thời  xử lý  hiệu quả các rủi ro công nghệ thông tin thể xảy ra trong đơn vị.

 

4. Xây dựng,  triển khai quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trên  sở hài hòa giữa lợi ích, chi phí và mức độ chấp nhận rủi ro của đơn vị.

 

5. Bố trí nhân sự chuyên trách chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

 

6. Xác định  quyền hạn, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị (hoặc người đại diện hợp pháp), từng bộ phận   nhân trong đơn vị đối với công tác đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

 

Điều 4. Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin

 

1. Các đơn vị phải xây dựng quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với hệ thống công nghệ thông tin,  cấu tổ chức, yêu cầu quản   hoạt động của đơn vị.


Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin phải được thủ trưởng đơn  vị (hoặc người đại diện hợp pháp)  ban hành, tổ chức thực hiện, triển khai trong toàn đơn vị.

 

2. Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin quy định về các nội dung  bản sau:

 

a) Quản  tài sản công nghệ thông tin; quản  sử dụng thiết bị di động; quản  sử dụng vật mang tin;

 

b) Quản  nguồn nhân lực;

 

c) Đảm bảo an toàn về mặt vật   môi trường;

 

d) Quản  vận hành và truyền thông; đ) Quản  truy cập;

e) Quản  dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba;

 

g) Quản  tiếp nhận, phát triển, duy trì hệ thống thông tin;

 

h) Quản  sự cố công nghệ thông tin;

 

i) Đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin;

 

k) Kiểm tra, báo cáo hoạt động công nghệ thông tin.

 

3. Đơn vị phải  soát, chỉnh sửa, hoàn thiện quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tối thiểu mỗi năm một lần, đảm bảo sự đầy đủ của quy chế theo các quy định tại Thông  này. Khi phát hiện những bất cập, bất hợp  gây ra mất an toàn hệ thống công nghệ thông tin hoặc theo yêu cầu của cơ quan  thẩm quyền, đơn vị phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung  ngay quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin đã ban hành.

 

Chương II

 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, BẢO MẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Mục 1: QUẢN  TÀI SẢN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Điều 5. Quản lý tài sản công nghệ thông tin

 

1. Các loại tài sản công nghệ thông tin bao gồm:

 

a) Tài sản vật lý: các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông  các thiết bị phục  vụ cho hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin;


b) Tài sản thông tin: các dữ liệu, thông tin  dạng số, tài liệu được thể hiện bằng văn bản giấy hoặc các phương tiện khác;

 

c) Tài sản phần mềm: các phần mềm hệ thống, phần mềm tiện ích,  sở dữ liệu, chương trình ứng dụng  công cụ phát triển.

 

2. Đơn vị thực hiện việc lập danh sách của tất cả các tài sản công nghệ thông tin,  soát  cập nhật danh sách này tối thiểu một năm một lần.

 

3. Căn cứ phân loại tài sản công nghệ thông tin tại Khoản 1 Điều này, đơn vị xây dựng và thực hiện các quy định về quản   sử dụng tài sản theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 9  Điều 10 Thông  này.

 

Điều 6. Quản lý tài sản vật 

 

1. Danh sách tài sản vật  được lập với các thông tin  bản gồm: tên tài sản, giá trị, mức độ quan trọng, vị trí lắp đặt, mục đích sử dụng, tình trạng sử dụng, thông tin về bản quyền (nếu có).

 

2. Đơn vị phải xác định, đánh giá mức độ rủi ro, mức độ quan trọng, yêu cầu về tính sẵn sàng của tài sản vật  để phân loại, sắp xếp tài sản  thực hiện việc trang bị, biện pháp bảo vệ phù hợp. Đối với tài sản vật   cấu phần của hệ thống công nghệ thông tin quan trọng tại trung tâm dữ liệu chính phải  biện pháp dự phòng đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hoạt động liên tục.

 


3. Tài sản vật  phải được giao, gán trách nhiệm cho  nhân hoặc tập thể quản lý, sử dụng.

 

4. Tài sản vật  khi mang ra khỏi đơn vị phải được sự phê duyệt của thủ trưởng đơn vị hoặc người được thủ trưởng ủy quyền. Đối với tài sản vật   chứa thông tin, dữ liệu nhạy cảm trước khi mang ra khỏi đơn vị phải thực hiện biện pháp bảo vệ để giữ mật đối với thông tin, dữ liệu lưu trữ trên tài sản đó.

 

5. Đơn vị phải xây dựng kế hoạch, quy trình bảo trì, bảo dưỡng  tổ chức thực hiện đối với từng chủng loại tài sản vật lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo trì trang thiết bị tin học  trong ngành ngân hàng.

 

6. Tài sản vật   lưu trữ dữ liệu nhạy cảm khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý, đơn vị phải thực hiện các biện pháp xóa, tiêu hủy dữ liệu đó đảm bảo không khả năng phục hồi. Trường hợp không thể tiêu hủy được dữ liệu, đơn vị phải thực hiện biện pháp tiêu hủy cấu phần lưu trữ dữ liệu trên tài sản đó.

 

7. Đối với tài sản vật   thiết bị di động, vật mang tin, ngoài các quy định  tại Điều này, đơn vị xây dựng  thực hiện quản  theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông  này.

 

Điều 7. Quản lý tài sản thông tin

1. Đơn vị phải lập danh mục, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người được tiếp cận, khai thác đối với các loại tài sản thông tin.

 

2. Đơn vị phải phân loại  đánh giá mức độ rủi ro, tầm quan trọng dựa trên yêu cầu về tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng cho việc sử dụng của tài sản thông tin để thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp.

 

3. Đối với tài sản thông tin chứa dữ liệu nhạy cảm, đơn vị phải thực hiện các biện pháp  hóa để đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình trao đổi, lưu trữ.

 

Điều 8. Quản lý tài sản phần mềm

 

1. Danh sách tài sản phần mềm được lập với các thông tin   bản gồm: tên tài sản, giá trị, mức độ quan trọng, mục đích sử dụng, phạm vi sử dụng, chủ thể quản lý, thông tin về bản quyền, phiên bản, nơi lưu giữ.

 

2. Đơn vị phải phân loại  đánh giá mức độ rủi ro dựa trên yêu cầu về tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng cho việc sử dụng của tài sản phần mềm để thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp.

 

3. Đơn vị phải xây dựng kế hoạch, quy trình bảo trì  tổ chức thực hiện đối với từng loại tài sản phần mềm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo trì trang thiết bị tin học trong ngành ngân hàng.

 

Điều 9. Quản lý sử dụng thiết bị di động

 

1. Các thiết bị di động khi kết nối vào hệ thống mạng nội bộ của đơn vị phải được đăng  để kiểm soát.

 

2. Giới hạn phạm vi kết nối từ thiết bị di động đến các dịch vụ, hệ thống thông tin của đơn vị; kiểm soát các kết nối từ thiết bị di động tới các hệ thống thông tin được phép sử dụng tại đơn vị.

 

3. Đơn vị phải quy định trách nhiệm của người sử dụng thiết bị di động, bao gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

 

a) Bảo vệ thiết bị chống hư hỏng, mất cắp, thất lạc;

 

b) Kiểm soát các phần mềm được cài đặt; cập nhật các phiên bản phần mềm  các bản  lỗi trên thiết bị di động;

 

c) Cài đặt tính năng  hóa dữ liệu;  khóa  mật bảo vệ; phần mềm phòng chống  độc  các lỗi bảo mật khác;

 

d) Thiết lập chức năng  hiệu hóa, khóa thiết bị hoặc xóa dữ liệu từ xa trong trường hợp thất lạc hoặc bị mất cắp;


đ) Sao lưu dữ liệu trên thiết bị di động nhằm bảo vệ, khôi phục dữ liệu khi cần thiết;

 

e) Thực hiện các  biện pháp bảo vệ dữ liệu khi bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị di động.

 

Điều 10. Quản lý sử dụng vật mang tin

 

Đơn vị trách nhiệm:

  

1. Kiểm soát việc đấu nối, gỡ bỏ vật mang tin với thiết bị thuộc hệ thống công nghệ thông tin.

 

2. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vật mang tin khi vận chuyển, lưu trữ.

 

3. Thực hiện biện pháp bảo vệ đối với dữ liệu nhạy cảm chứa trong vật mang tin.

 

4. Khi không sử dụng được hoặc sử dụng vật mang tin chứa dữ liệu nhạy cảm cho mục đích khác phải thực hiện xóa, tiêu hủy dữ liệu lưu trữ đảm bảo không  khả năng phục hồi.

 

5. Quy định trách nhiệm của  nhân trong quản lý, sử dụng vật mang  tin.

 

Mục 2: QUẢN  NGUỒN NHÂN LỰC

 

Điều 11. Tuyển dụng hoặc phân công nhiệm vụ

 

1. Xác định trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của vị trí cần tuyển dụng hoặc phân công.

 

2. Khi tuyển dụng, phân công người làm việc tại các vị trí quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin như quản trị hệ thống, quản trị hệ thống an ninh bảo mật, vận hành hệ thống, quản trị  sở dữ liệu, đơn vị phải xem xét, đánh giá nghiêm ngặt  cách đạo đức, trình độ chuyên môn thông qua  lịch,  lịch pháp.

 

3. Yêu cầu người được tuyển dụng phải cam kết bảo mật thông tin bằng văn bản riêng hoặc cam kết trong hợp đồng lao động. Cam kết này phải bao gồm các điều khoản về trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong  sau khi làm việc tại đơn vị.

 

4. Nhân sự mới tuyển dụng phải được đào tạo, phổ biến các quy định của đơn vị về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

 

Điều 12. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực

 

Đơn vị trách nhiệm thực hiện:

 

1. Phổ biến  cập nhật các quy định về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin cho tất cả cán bộ, nhân viên.


2. Kiểm tra việc thi hành các quy định về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin đối với cá nhân, tổ chức trực thuộc tối thiểu mỗi năm một lần.

 

3. Áp dụng các biện pháp xử  kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên của đơn vị vi phạm quy định an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

 

4. Khi cài đặt, cấu hình hệ thống, thiết bị quan trọng (máy chủ, phần mềm ứng dụng  các hệ thống an ninh mạng) trên môi trường chính thức do cán bộ, nhân viên của đơn vị thực hiện phải  biện pháp giám sát. Trường hợp thực hiện trên  sở dữ liệu hoặc các trường hợp do bên thứ ba thực hiện phải  cán bộ, nhân viên của đơn vị giám sát.

 

5. Tách biệt nhân sự giữa:

 

a) Phát triển quản trị vận hành hệ thống công nghệ thông tin;

 

b) Quản trị sở dữ liệu  phát triển ứng dụng;

 

c) Quản trị  sở dữ liệu vận hành ứng dụng;

 

d) Quản trị hệ thống công nghệ thông tin chính  hệ thống công nghệ thông tin dự phòng.

 

6.  biện pháp quản  tài khoản người dùng của cán bộ, nhân viên trên các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng khi cá nhân đó nghỉ không đến trụ sở làm việc.

 

7.  soát, kiểm tra quyền truy cập vào các hệ thống công nghệ thông tin đối với tất cả cán bộ, nhân viên đảm bảo quyền truy cập phù hợp với nhiệm vụ được giao theo định kỳ tối thiểu ba tháng một lần đối với hệ thống công nghệ thông tin quan trọng  sáu tháng một lần đối với các hệ thống công nghệ thông tin khác.

 

Điều 13. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc

 

Khi cán bộ, nhân viên chấm dứt hoặc thay đổi công việc, đơn vị phải:

 

1. Xác định  trách nhiệm của cán bộ, nhân viên  các bên liên quan trong quản lý, vận hành khai thác các hệ thống công nghệ thông tin.

 

2. Làm biên bản bàn giao tài sản công nghệ thông tin với cán bộ, nhân viên.

 

3. Thu hồi quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin của cán bộ, nhân viên nghỉ việc.

 

4. Thay đổi quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin của cán bộ, nhân viên thay đổi công việc đảm bảo nguyên tắc quyền vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao.


5.  soát, kiểm tra đối chiếu định kỳ tối thiểu ba tháng một lần giữa bộ phận quản  nhân sự  bộ phận quản  cấp phát, thu hồi quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo tài khoản người dùng của cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc được thu hồi.

 

6. Thông báo cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học) các trường hợp  nhân làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin bị kỷ luật với hình thức sa thải, buộc thôi việc hoặc bị truy  tố trước pháp luật do vi phạm quy định về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

 

Mục 3: ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ MẶT VẬT   MÔI TRƯỜNG NƠI LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Điều 14. Yêu cầu chung đối với nơi lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin

 

1. Bảo vệ bằng tường bao, cổng ra vào hoặc  các biện pháp kiểm soát, hạn chế rủi ro xâm nhập trái phép.

 

2. Thực hiện các biện pháp phòng chống nguy  do cháy nổ, ngập lụt.

 

3. Các khu vực  yêu cầu cao về an toàn, bảo mật như khu vực lắp đặt máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị an ninh bảo mật, thiết bị truyền thông phải được  cách ly với khu vực dùng chung, phân phối, chuyển hàng; ban hành nội quy, hướng dẫn làm việc  áp dụng biện pháp kiểm soát ra vào khu vực đó.

 

Điều 15. Yêu cầu đối với trung tâm dữ liệu

 

Ngoài việc đảm bảo yêu cầu tại Điều 14 Thông  này, Trung tâm dữ liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 

1. Cổng/cửa vào ra trung tâm dữ liệu phải người kiểm soát 24/7.

 

2. Khu vực lắp đặt thiết bị phải được tránh nắng chiếu rọi trực tiếp, chống thấm dột nước, tránh ngập lụt. Cửa vào ra phải chắc chắn,  khả năng chống cháy, sử dụng ít nhất hai loại khóa khác nhau (khóa cơ, thẻ,  số, sinh trắc học).

 

3. Khu vực lắp đặt thiết bị của hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được bảo vệ, giám sát 24/7.

 

4.  tối thiểu một nguồn điện lưới  một nguồn điện máy phát.  hệ thống chuyển mạch tự động giữa hai nguồn điện, khi cắt điện lưới máy phát phải tự động khởi động cấp nguồn trong thời gian tối đa ba phút. Nguồn điện phải đấu nối qua hệ thống UPS để cấp nguồn cho thiết bị, đảm bảo khả năng duy trì hoạt động của thiết bị trong thời gian tối thiểu 30 phút.

 

5. Có hệ thống điều hòa không khí đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.

 

6. Có hệ thống chống sét trực tiếp lan truyền.


7.  hệ thống báo cháy  chữa cháy tự động đảm bảo khi chữa cháy không làm  hỏng thiết bị lắp đặt bên trong.

 

8. Có hệ thống sàn kỹ thuật hoặc lớp cách ly chống nhiễm điện.

 

9. Có hệ thống camera giám sát, lưu trữ dữ liệu tối thiểu 100 ngày.

 

10. Có hệ thống theo dõi, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm.

 

11. Có sổ ghi nhật  ra vào.

 

Điều 16. An toàn, bảo mật tài sản vật 

 

1. Tài sản vật  phải được bố trí, lắp đặt tại các địa điểm an toàn và được bảo vệ để giảm thiểu những rủi ro do các đe dọa, hiểm họa từ môi trường  các xâm nhập trái phép.

 

2. Tài sản vật  thuộc hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được bảo đảm về nguồn điện  các hệ thống hỗ trợ khi nguồn điện chính bị gián đoạn. Phải  biện pháp chống quá tải hay sụt giảm điện áp, chống sét lan truyền;  hệ thống tiếp đất;  hệ thống máy phát điện dự phòng  hệ thống lưu điện đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục.

 

3. Dây cáp  cung cấp nguồn điện  dây cáp truyền thông sử dụng trong truyền tải dữ liệu hay những dịch vụ hỗ trợ thông tin phải được bảo vệ khỏi sự xâm phạm hoặc  hại.

 

4. Tất cả các thiết bị lưu trữ dữ liệu phải được kiểm tra để đảm bảo các dữ liệu quan trọng  phần mềm  bản quyền lưu trữ trên thiết bị được xóa bỏ hoặc ghi đè không  khả năng khôi  phục trước khi loại bỏ hoặc tái sử dụng cho mục đích khác.

 

5. Các trang thiết bị dùng cho hoạt động nghiệp vụ lắp đặt bên ngoài trụ sở của đơn vị phải biện pháp giám sát, bảo vệ an toàn phòng chống truy cập bất hợp pháp.

 

Mục 4: QUẢN  VẬN HÀNH VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 

Điều 17. Trách nhiệm quản lý và quy trình vận hành của các đơn vị

 

1. Ban hành các quy trình vận hành hệ thống công nghệ thông tin, tối thiểu bao gồm: Quy trình khởi động, đóng hệ thống; quy trình sao lưu, phục hồi dữ liệu; quy trình vận hành ứng dụng; quy trình xử  sự cố; quy trình giám sát  ghi nhật ký hoạt động của hệ thống. Trong đó phải xác định phạm vi, trách nhiệm của người sử dụng, vận hành hệ thống.

 

2. Kiểm soát sự thay đổi của phiên bản phần mềm, cấu hình phần cứng, quy trình vận hành: ghi chép lại các thay đổi; lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra, thử nghiệm sự thay đổi, báo  cáo kết quả  phải được phê duyệt trước khi áp dụng chính thức.  phương án dự phòng cho việc phục hồi hệ thống trong trường hợp thực hiện thay đổi không thành công hoặc gặp các sự cố không  khả năng dự tính trước.


3. Hệ thống công nghệ thông tin vận hành chính thức phải đáp ứng yêu cầu:

 

a) Tách biệt với môi trường phát triển  môi trường kiểm tra, thử nghiệm;

 

b) Áp dụng các giải pháp an ninh, an toàn;

 

c) Không cài đặt các công cụ, phương tiện phát triển ứng dụng trên hệ thống vận hành chính thức.

 

4. Đối với hệ thống công nghệ thông tin xử  giao dịch khách hàng:

 

a) Không để một cá nhân làm toàn bộ các khâu từ khởi tạo đến phê duyệt một giao dịch;

 

b) Áp dụng các biện pháp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch;

  

c) Mọi thao tác trên hệ thống phải được lưu vết, sẵn sàng cho kiểm tra, kiểm soát khi cần thiết.

 

Điều 18. Lập kế hoạch chấp nhận hệ thống công nghệ thông tin

 

1. Đơn vị phải xây dựng tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo hệ thống hệ công nghệ thông tin hoạt động bình thường đối với tất cả các hệ thống hiện   các hệ thống công nghệ thông tin trước khi đưa vào áp dụng chính thức.

 

2. Căn cứ các tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật đã xây dựng, đơn vị thực hiện giám sát, tối ưu hiệu suất của hệ thống công nghệ thông tin; đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống công nghệ thông tin để dự báo, lập kế hoạch mở rộng, nâng cấp đảm bảo khả năng đáp ứng trong tương lai.

 

3. Đơn vị phải  soát, cập nhật tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật khi  sự thay đổi đối với hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện đào tạo  chuyển giao kỹ thuật đối với những nội dung thay đổi cho các nhân sự có liên quan.

 

Điều 19. Sao lưu dự phòng

 

1. Lập danh sách các dữ liệu, phần mềm cần được sao lưu, phân loại theo mức độ quan trọng, thời gian lưu trữ, thời gian sao lưu, phương pháp sao lưu  thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu. Yêu cầu dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được sao lưu trong ngày.

 

2. Dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được sao lưu ra phương tiện lưu trữ ngoài (như băng từ, đĩa cứng, đĩa quang hoặc phương tiện lưu trữ khác)  cất giữ, bảo quản an toàn tách rời với khu vực tiến hành sao lưu. Kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu từ phương tiện lưu trữ ngoài tối thiểu sáu tháng một lần.


3. Các đơn vị  cả hệ thống công nghệ thông tin chính  dự phòng đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam phải sao lưu hàng ngày đối với dữ liệu điện tử về các hoạt động giao dịch và lưu trữ tại Việt Nam. Đơn vị phải đảm bảo khả năng chuyển đổi dữ liệu gốc từ bản dữ liệu sao lưu. Kiểm tra, chuyển đổi dữ liệu sao lưu tối thiểu sáu tháng một lần.

 

Điều 20. Qaauản lý về an toàn, bảo mật mạng

 

1. Xây dựng quy định về quản  an toàn, bảo mật mạng  quản  các thiết bị đầu cuối của toàn bộ hệ thống mạng.

 

2. Hệ thống mạng phải được chia tách thành các vùng mạng khác nhau theo đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng  hệ thống thông tin. Các vùng mạng quan trọng phải được lắp đặt các thiết bị tường lửa để kiểm soát an toàn bảo mật.

 

3. Lập, lưu trữ hồ sơ về sơ đồ logic  vật  đối với hệ thống mạng máy tính, bao gồm cả mạng diện rộng (WAN/Intranet)  mạng cục bộ (LAN).

 

4. Trang bị các giải pháp an ninh mạng để kiểm soát, phát hiện  ngăn chặn kịp thời các kết nối, truy cập không được phép vào hệ thống mạng.

 

5. Thiết lập, cấu hình đầy đủ các tính năng của hệ thống an ninh mạng. Thực hiện các biện pháp, giải pháp để  tìm và phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng về mặt kỹ thuật của hệ thống mạng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những kết nối, trang thiết bị, phần mềm cài đặt bất hợp pháp vào mạng.

 

Điều 21. Trao đổi thông tin

 

Đơn vị trách nhiệm:

 

1. Ban hành quy định về trao đổi thông tin tối thiểu gồm: Phân loại thông tin theo mức độ nhạy cảm; quyền  trách nhiệm của  nhân khi tiếp cận thông tin; biện pháp đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật khi truyền nhận, xử lý, lưu trữ thông tin; chế độ bảo quản thông tin.

 

2. Các thông tin, tài liệu, dữ liệu nhạy cảm phải được  hóa trước khi trao đổi, truyền nhận qua mạng máy tính hoặc vật mang tin.

 

3. Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát  kiểm soát chặt chẽ các trang thông tin điện tử cung cấp thông tin, dịch vụ, giao dịch trực tuyến cho khách hàng.

 

4.  văn bản thỏa thuận cho việc trao đổi thông tin với bên ngoài. Xác định trách nhiệm  nghĩa vụ pháp  của các bên tham gia.

 

5. Thực hiện biện pháp bảo vệ trang thiết bị, phần mềm phục vụ trao đổi thông tin nội bộ nhằm hạn chế việc xâm nhập, khai thác bất hợp pháp các thông atin nhạy cảm.

 aaaaaa

Điều 22. Quản lý dịch vụ giao dịch trực tuyến

1. Yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng:


a) Phải đảm bảo tính sẵn sàng cao  khả năng phục hồi nhanh chóng;

 a

b) Dữ liệu trên đường truyền phải được mã hóa và phải được truyền đầy đủ, đúng địa chỉ, tránh bị sửa đổi, tiết lộ hoặc nhân bản một cách trái phép;

 

c) Xác thực giao dịch bằng tối thiểu hai yếu tố. Đối với các giao dịch giá trị cao phải xác thực bằng các phương thức xác thực mạnh như sinh trắc học (vân tay, tĩnh mạch ngón tay hoặc bàn tay, mống mắt, giọng nói, khuôn mặt) hoặc chữ  số;

 

d) Trang thông tin điện tử giao dịch trực tuyến phải được chứng thực chống giả mạo  phải được áp dụng các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn, chống sửa đổi trái phép.

 

2. Xác thực giao dịch của khách hàng phải được thực hiện trực tiếp tại hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị.

  

3. Kiểm soát chặt chẽ việc truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến từ bên trong mạng nội bộ.

 

4. Hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến phải được giám sát chặt chẽ  khả năng phát hiện, cảnh báo về:

 

a) Các giao dịch đáng ngờ, gian lận dựa vào việc xác định thời gian, vị trí địa lý, tần suất giao dịch, số tiền giao dịch, số lần xác thực sai quy định và các dấu hiệu bất thường khác;

 

b) Hoạt động bất thường của hệ thống;

 

c) Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS - Denial of Service attack), tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS - Distributed Denial of Service attack).

 

5. Thông tin nhạy cảm của khách hàng (mã PIN   khóa  mật) phải được  hóa  lớp ứng dụng.

 

6. Khách hàng trước khi tham gia sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến phải được cảnh báo rủi ro, hướng dẫn các biện pháp an toàn, bảo mật.

 

7. Không cung cấp phần mềm ứng dụng giao dịch trực tuyến trên Internet khi chưa áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng.

 

Điều 23. Giám sát ghi nhật ký hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin

 

1. Ghi  lưu trữ nhật  về hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin  người sử dụng, các lỗi phát sinh, các sự cố mất an toàn hệ thống công nghệ thông tin. Dữ liệu nhật  phải được lưu trữ trực tuyến tối thiểu ba tháng  sao lưu tối thiểu một năm.


2. Thực hiện các biện pháp giám sát, phân tích nhật ký, cảnh báo rủi ro, xử   báo cáo kết quả.

 

3. Bảo vệ các chức năng ghi nhật ký  thông tin nhật ký, chống giả mạo  truy cập trái phép. Người quản trị hệ thống  người sử dụng không được xóa hay sửa đổi nhật  hệ thống ghi lại các hoạt động của chính họ.

 

4. Thực hiện việc đồng bộ thời gian giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

 

Điều 24. Phòng chống độc

 

Xây dựng  thực hiện quy định về phòng chống mã độc đáp ứng các yêu cầu bản sau:

 

1. Xác định trách nhiệm của người sử dụng  các bộ phận liên quan trong công tác phòng chống  độc.

 

2. Triển khai biện pháp, giải pháp phòng chống  độc cho toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị.

 

3. Cập nhật mẫu độc  phần mềm phòng chống  độc mới.

 

4. Kiểm tra, diệt độc đối với vật mang tin nhận từ bên ngoài trước khi sử dụng.

  

5. Kiểm soát việc cài đặt phần mềm đảm bảo tuân thủ theo quy chế an toàn, bảo mật của đơn vị.

 

6. Kiểm soát thư điện tử lạ, các tệp tin đính kèm hoặc các liên kết trong các thư lạ.

 

Mục 5: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN  TRUY CẬP

 

Điều 25. Yêu cầu nghiệp vụ đối với kiểm soát truy cập

 

1. Quy định về quản lý truy cập đối với người sử dụng, nhóm người sử dụng, các thiết bị, công cụ sử dụng để truy cập đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ  yêu cầu an toàn, bảo mật, bao gồm các nội dung bản sau:

 

a) Đăng ký, cấp phát, gia hạn thu hồi quyền truy cập của người sử dụng;

 

b) Giới hạn  kiểm soát các truy cập sử dụng tài khoản quản trị hệ thống công nghệ thông tin;

 

c) Quản lý, cấp phát  khóa  mật về truy cập mạng, hệ điều hành, truy cập hệ thống thông tin và ứng dụng;

 

d)  soát, kiểm tra, xét duyệt lại quyền truy cập của người sử dụng;


đ) Yêu cầu, điều kiện an toàn, bảo mật đối với các thiết bị, công cụ sử dụng để truy cập.

 

2. Quy định về quản   khóa mật phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 

a)  khóa  mật phải  độ dài từ sáu  tự trở lên, cấu tạo gồm các ký tự số, chữ hoa, chữ thường  các  tự đặc biệt khác nếu hệ thống cho phép. Các yêu cầu  khóa  mật hợp lệ phải được kiểm tra tự động khi thiết lập khóa mật;

 

b) Các  khóa  mật mặc định của nhà sản xuất cài đặt sẵn trên các trang thiết bị, phần mềm, sở dữ liệu phải được thay đổi trước khi đưa vào sử dụng;

 

c) Phần mềm quản   khóa  mật phải  các chức năng: Thông báo người sử dụng thay đổi  khóa  mật sắp hết hạn sử dụng; hủy hiệu lực của  khóa  mật hết hạn sử dụng; cho phép thay đổi ngay  khóa  mật bị lộ,  nguy  bị lộ hoặc theo yêu cầu của người sử dụng; ngăn chặn việc sử dụng lại khóa mật trong một khoảng thời gian nhất định.

 

3. Quy định trách nhiệm người sử dụng khi được cấp quyền truy cập: Sử  dụng  khóa  mật đúng quy định, giữ  mật  khóa  mật, sử dụng thiết bị, công cụ để truy cập theo đúng quy định, thoát khỏi hệ thống khi không làm việc trên hệ thống hoặc tạm thời không làm việc trên hệ thống.

 

Điều 26. Quản lý truy cập mạng nội bộ

 

1. Quy định quản  truy cập mạng  các dịch vụ mạng gồm các nội dung bản sau:

 

a) Các mạng  dịch vụ mạng được phép sử dụng, cách thức, phương tiện  các điều kiện an toàn bảo mật để truy cập;

 

b) Trách nhiệm của người quản trị, người truy cập;

 

c) Thủ tục cấp phát, thay đổi, thu hồi quyền kết nối;

 

d) Kiểm soát việc quản trị, truy cập, sử dụng mạng.

 

2. Thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các kết nối từ bên ngoài vào mạng nội bộ của đơn vị đảm bảo an toàn, bảo mật.

 

3. Kiểm soát việc cài đặt, sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ truy cập từ xa.

 

4. Kiểm soát truy cập các cổng dùng để cấu hình và quản trị thiết bị mạng.

 

5. Cấp quyền truy cập mạng  dịch vụ mạng phải đảm bảo nguyên tắc quyền vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Điều 27. Quản lý truy cập hệ điều hành


1. Mỗi người sử dụng hệ điều hành phải  một định danh duy nhất  được xác thực, nhận dạng, lưu dấu vết khi truy cập hệ  điều hành.

 

2. Yêu cầu sử dụng biện pháp xác thực đa thành tố, tên định danh/mã khóa  mật  thành tố khác (như sinh trắc học hoặc thẻ hoặc mật khẩu dùng một lần,...) đối với truy cập từ xa vào các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng, tối thiểu bao gồm hệ thống máy chủ, thiết bị mạng  an ninh bảo mật.

 

3. Quy định giới hạn  kiểm soát chặt chẽ những tiện ích hệ thống  khả năng ảnh hưởng đến hệ thống  chương trình ứng dụng khác.

 

4. Tự động ngắt phiên làm việc sau một thời gian không sử dụng, nhằm ngăn chặn sự truy cập trái phép.

 

5. Quy định giới hạn thời gian kết nối với những ứng dụng  độ rủi ro cao.

 

Điều 28. Quản lý truy cập Internet

 

1. Quy định quản  kết nối, truy cập sử dụng Internet gồm các nội dung  bản sau:

 

a) Trách nhiệm nhân  các bộ phận liên quan trong khai thác sử dụng Internet;

 

b) Đối tượng người dùng được phép truy cập, kết nối sử  dụng Internet;

 

c) Các hành vi bị cấm, hạn chế;

 

d) Kiểm soát kết nối, truy cập sử dụng Internet;

 

đ) Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối Internet.

 

2. Thực hiện quản  tập trung, thống nhất các cổng kết nối Internet trong toàn đơn vị. Phải kiểm soát các truy cập của khách hàng ra Internet thông qua cổng kết nối do đơn vị cung cấp.

 

3. Triển khai các giải pháp an ninh mạng tại các cổng kết nối Internet để đảm bảo an toàn trước các hiểm họa tấn công từ Internet vào mạng nội bộ của đơn vị.

 

4. Sử dụng các công cụ để  tìm  phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng  các tấn công, truy cập bất hợp pháp vào hệ thống mạng nội bộ của đơn vị thông qua cổng kết nối Internet.

 

Điều 29. Kiểm soát truy cập thông tin và ứng dụng

 

1. Quản lý  phân quyền truy cập thông tin  ứng dụng đảm bảo nguyên tắc cấp quyền vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao của người sử  dụng:


a) Phân quyền truy cập đến từng thư mục, chức  năng của chương trình;

 

b) Phân quyền đọc, ghi, xóa, thực thi đối với thông tin, dữ liệu, chương trình.

 

2. Các hệ thống thông tin quan trọng phải đặt trong môi trường mạng máy tính riêng. Các hệ thống thông tin cùng sử dụng nguồn tài nguyên chung phải được người quản trị hệ thống chấp  nhận.

 

Mục 6: QUẢN  DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BÊN THỨ BA

 

Điều 30. kết hợp đồng với bên thứ ba

 

Đơn vị phải thực hiện:

 

1. Đánh giá về năng lực  kỹ thuật, nhân sự, khả năng tài chính của bên thứ ba trước khi ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

 

2. Xác định  trách nhiệm, quyền hạn  nghĩa vụ của các bên về an toàn, bảo mật công nghệ thông tin khi  hợp đồng. Hợp đồng với bên thứ ba phải bao gồm các điều khoản về việc xử  vi phạm  trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên thứ ba do vi phạm của bên thứ ba gây ra.

 

3. Xác định, đánh giá các rủi ro  thể phát sinh  áp dụng các biện pháp quản  rủi ro đối với hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị liên quan tới việc thực hiện hợp đồng của bên thứ ba.

 

4. Đơn vị không được thuê bên thứ ba thực hiện toàn bộ công việc quản trị (chỉnh sửa cấu hình, dữ liệu, nhật ký) đối với các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng.

 

Điều 31. Trách nhiệm của đơn vị trong quản các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp

 

1. Cung cấp, thông báo  yêu cầu bên thứ ba thực hiện các quy định của đơn vị về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

 

2. Giám sát  kiểm tra các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp đảm bảo mức độ cung cấp dịch vụ, khả năng hoạt động hệ thống đáp ứng đúng theo thỏa thuận đã  kết.

 

3. Đảm bảo triển khai, duy trì các biện pháp an toàn, bảo mật của dịch vụ do bên thứ ba cung cấp theo đúng thỏa thuận.

 

4. Quản  các thay đổi đối với các dịch vụ của bên thứ ba cung cấp bao gồm: Nâng cấp phiên bản mới; sử dụng các kỹ thuật mới, các công cụ  môi trường phát triển mới. Đánh giá đầy đủ tác động của việc thay đổi, đảm bảo an toàn khi được đưa vào sử dụng.

 

5. Xác định  ghi  các tính năng an toàn, các mức độ bảo mật của dịch vụ  yêu cầu quản  trong các thỏa thuận về dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.


6. Áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ và giới hạn quyền truy cập của bên thứ ba khi cho phép họ truy cập vào hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị.

 

7. Giám sát nhân sự của bên thứ ba trong quá trình thực hiện hợp đồng. Khi phát hiện nhân sự bên thứ ba vi phạm quy định về an toàn bảo mật phải thông báo  phối hợp với bên thứ ba áp dụng biện pháp xử lý kịp thời.

 

8. Thu hồi quyền truy cập hệ thống công nghệ thông tin đã được cấp cho bên thứ ba, thay đổi các khóa,  khóa  mật nhận bàn giao từ bên thứ ba ngay sau khi hoàn thành công việc hoặc kết thúc hợp đồng.

 

Điều 32. Trách nhiệm của bên thứ ba khi cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

 

1.   thực hiện cam kết bảo mật thông tin cả trong quá trình triển khai  sau khi hoàn tất hợp đồng.

 

2. Lập kế hoạch, bố trí nhân sự  các nguồn lực khác để thực hiện hợp đồng. Thông báo danh sách nhân sự triển khai cho bên ký kết hợp đồng  phải được đơn vị chấp thuận. Nhân sự bên thứ ba phải  cam kết không tiết lộ thông tin quan trọng của bên  kết hợp đồng.

 

3. Phổ biến các quy định, quy chế an toàn bảo mật của bên  kết hợp đồng cho nhân sự tham gia triển khai  thực hiện biện pháp giám sát đảm bảo sự tuân thủ. Tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động, thu hồi quyền truy cập  thông báo ngay cho bên  kết hợp đồng khi phát hiện