Open navigation

Công văn 3518/TCHQ-GSQL ngày 27/04/2016 Đưa hàng hóa về bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3518/TCHQ-GSQL

V/v: đưa hàng hóa về bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1248/HQHN-GSQL ngày 21/4/2016 và công văn số 1289/HQHN-GSQL ngày 25/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc đưa hàng hóa về bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép các lô hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế sau được đưa về tự bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp:

a) Hàng nhập khẩu của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài: 01 lô hàng rượu, thuốc lá thuộc vận đơn số AGIHPH 1602023 và AGIHPH 1602024 ngày 16/02/2016. Hàng được chở trên tàu METHI BHUM V.339N từ Singapore về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, được đóng trong 02 Container 20GP có số Container và số seal tương ứng là DRY2072018/CS009097 và CCZU9912314/CS009099

b) Hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO): 01 lô hàng rượu thuộc vận đơn số AGIHPH 1602022 ngày 16/02/2016, được chở trên tàu METHI BHUM V.339N từ Singapore về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, hàng đóng trong Container số CCSU3000201, số seal CS009125 và 02 lô hàng rượu, thuốc lá chung vận đơn số MCT008075 ngày 25/02/2016, được chở trên tàu MAERKS WARSAW 1161 từ Singapore về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, hàng đóng trong Container số MRKU9934820, số seal ML-SG0650236.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội có biện pháp giám sát hàng hóa chặt chẽ và không được đưa vào kinh doanh cho đến khi được thông quan theo quy định. Hàng hóa chưa thông quan phải được sắp xếp khu vực riêng phân biệt được đối với hàng hóa khác trong kho chứa hàng min thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có văn bản cam kết nếu hàng hóa không đủ điều kiện được thông quan theo quy định của pháp luật phải thực hiện tái xuất ra khỏi lãnh th Việt Nam và chịu mọi chi phí phát sinh.

Tổng cc Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục Hải quan TP Hải Phòng (để thực hi
ện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.