Open navigation

Công văn 3613/TCHQ-TXNK ngày 29/04/2016 Xử lý nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3613/TCHQ-TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty CP container quốc tế CAS.
(Lô 11 cụm CNTT Hải Dương, xã Lai Vũ, Kim Thành, Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 0427-2016/CV-XNK-CAS ngày 27/04/2016 của Công ty cổ phần container quốc tế CAS (Công ty) về tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý nợ thuế nguyên liệu tồn và chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì: “4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”; và quy định về Điều kiện hồ sơ, thẩm quyền giải quyết việc nộp dần tiền thuế nợ tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Điều 134 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;

Trường hợp Công ty không có khả năng nộp một lần tiền thuế nợ, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đang có nợ tiền thuế để đăng ký kế hoạch nộp dần tiền thuế, trên cơ sở đó giải tỏa cưỡng chế trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ.

2. Về gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thanh Khoản:

Ngày 07/12/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 11512/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý vướng mắc về thanh Khoản thuế hàng nhập khẩu, theo đó, đề nghị Công ty làm việc cụ thể với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, hoàn thiện hồ sơ để thanh Khoản tiền thuế.

3. Về tính lại tiền chậm nộp và miễn giảm tiền chậm nộp thuế phát sinh:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật về thuế, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về tiền chậm nộp tại Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, theo đó thì việc Công ty đề nghị miễn giảm tiền chậm nộp là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty cổ phần container quốc tế CAS biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK-Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lỗ Thị Nhụ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.