Open navigation

Công văn 3745/TCHQ-TXNK ngày 04/05/2016 Nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3745/TCHQ-TXNK

V/v nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng bán vé hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd.
(Tầng 1 tháp Hà Nội số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà nội)

Trả lời công văn số HANCX 2016/0401/MTNK ngày 01/4/2016 của Văn phòng bán vé hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng lô hàng ấn phẩm, tài liệu của hãng Cathay Pacific Airways Ltd, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 21 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế được miễn thuế nhập khẩu. Thẩm quyền xét miễn thuế là Cục Hải quan tỉnh thành phố nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu.

Về thủ tục xử lý miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là ấn phẩm, tài liệu của Hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd, ngày 28/7/2014, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 9437/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2014 hướng dẫn, đề nghị Văn phòng bán vé hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng bán vé hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd được biết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét và giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
 - Lưu: VT, TXNK (ThủyDT-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Mạnh Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.