Open navigation

Công văn 572/GSQL-TH ngày 25/04/2016 Xác nhận nội dung Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
 CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/GSQL-TH

V/v: xác nhận nội dung Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mỹ Thiên Thành.
(Đ/c: Ô 55, Lô DC 43, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 03/CV ngày 11/04/2016 của Công ty TNHH Mỹ Thiên Thành về việc đề nghị xác nhận nội dung Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định công nhn hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 3914/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã số doanh nghiệp 3702255886) do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/02/2014, thay đổi lần thứ 01 ngày 13/05/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan xác nhận nội dung trên Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 3914/QĐ-TCHQ như sau:

Công ty TNHH Mỹ Thiên Thành.

Mã số thuế: 3702255886,

Địa chỉ: Ô 55, Lô DC 43, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Văn bản này là một phần không tách rời của Quyết định công nhn hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 3914/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - 
Cục HQ Bình Dương (để theo dõi);
- Cục CNTT & TKHQ (để theo dõi);
 - Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Nhất Kha

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.