Open navigation

Công văn 6083/BTC-TCHQ ngày 06/05/2016 Hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6083/BTC-TCHQ

V/v hoàn thuế hàng hóa XK nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 657/HQHN-TXNK ngày 07/03/2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc về việc hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại quá 365 ngày của Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ nội thất Ngọc Sơn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì: “Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.

a) Điều kiện để được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu:

a.1) Hàng hóa được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu;

Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.”

a.2) Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài;”

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu, lô hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế, lô hàng tái xuất; sổ sách chứng từ kế toán; chứng từ thanh toán; các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa tái nhập thuộc 04 tờ khai (100021893901/A31 ngày 29/05/2014, 100030348725/A31 ngày 06/06/2014, 100030243943/A31 ngày 06/06/2014, 100055748442/A31 ngày 03/07/2014) là hàng hóa đã xuất khẩu trước đây, chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài, được Công ty nhập khẩu về Việt Nam để sửa chữa, tái chế, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với các tờ khai tái nhập nêu trên và sau khi sửa chữa, tái chế đã thực tái xuất thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi tái nhập tương ứng với số lượng hàng hóa đã thực tái xuất theo quy định tại Khoản 7 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Hồ sơ hoàn thuế, trình tự, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 121 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
 - Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Dương Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.