Open navigation

Công văn 768/TXNK-CST ngày 29/04/2016 Ghi nhận vướng mắc thi hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 768/TXNK-CST

V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam.
(Lô CN2, KCN Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số LGEVH-160408 ngày 08/4/2016 của Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thi hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận kiến nghị của Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam để trao đổi với các đơn vị có liên quan và sẽ trả lời đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.