Open navigation

Quyết định 897/QĐ-BTC ngày 28/04/2016 Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XNK hàng hóa được thành lập trong nội địa Km3+4, thành phố Móng Cái

BỘ TÀI CHÍNH
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 897/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐƯỢC THÀNH LẬP TRONG NỘI ĐỊA KM3+4, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Trên cơ sở Quyết định số 3882/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa Km3+4, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Công ty cổ phần Thành Đạt đầu tư. Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa có diện tích 335.308,5 m2, ranh giới cụ thể theo bản đồ quy hoạch chi tiết cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sự quản lý, giám sát, kiểm soát về hải quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật. Mã địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng: 20B2G12.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Giám đốc Công ty cổ phần Thành Đạt phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Tài chính sẽ thu hồi Quyết định này.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Giám đốc Công ty cổ phần Thành Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Quảng Ninh (để biết);
- Bộ GTVT (để biết);
 - Lưu: VT, TCHQ (46b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.