Open navigation

Công văn 377/XNK-XXHH ngày 09/05/2016 Danh sách nhà xuất khẩu được lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/XNK-XXHH

V/v danh sách các nhà xuất khẩu được lựa chọn tham gia thí Điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí Điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Để triển khai các quy định của Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí Điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo tới Tổng cục Hải quan bản danh sách các thương nhân và mặt hàng được lựa chọn tham gia thí Điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí Điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN bao gồm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Vương quốc Thái Lan. Trong đó, danh sách của Vương quốc Thái Lan là bản cập nhật các ngày 19 và 28 tháng 4 năm 2016.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã gửi danh sách nêu trên cho Tổng cục Hải quan tới các địa chỉ email binhdth@customs.gov.vnhaibinh2812@gmail.comluongnguyetminh@gmail.com ngày 20 tháng 4 và 04 tháng 5 năm 2016.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để quý Tổng cục phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý về hải quan (TCHQ);
 - Lưu: VT, XXHH hanhhh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Phan Thị Diệu Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.