Open navigation

Công văn 3917/TCHQ-TXNK ngày 10/05/2016 Xử lý nợ thuế để được thông quan hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/TCHQ-TXNK

V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 975/HQHCM-TXNK ngày 21/04/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc thực hiện công văn số 2921/TCHQ-TXNK ngày 11/4/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết về ấn định thuế GTGT của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi, ngày 11/4/2016 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2921/TCHQ-TXNK hướng dẫn thông quan đối với lô hàng nhập khẩu thuộc vận đơn số: PSBKK16-030035. Theo đó, một trong các Điều kiện để Công ty được thông quan hàng hóa là số tiền thuế ấn định nêu trên phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Vì vậy, để tránh phát sinh nợ thuế quá hạn bị cưỡng chế, theo Phiếu chuyển số 2851/PC-TCHQ ngày 07/4/2016 (về chuyển công văn số 03/2016 ngày 01/4/2016 của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi) và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kịp thời xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi đối với số tiền thuế ấn định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK-QLN - Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hải Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.