Open navigation

Công văn 3993/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế của 05 lô hàng kính xây dựng và 02 lô hàng gạch lát nền

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3993/TCHQ-TXNK

V/v xử nợ thuế

Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vĩnh Thắng.

(Nhà số 18 đường Bờ Sông - Cụm Đại lộ Tôn Đức Thắng - An Đồng - Huyện An Dương - TP. Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 28/04/2016/VT-ĐKNĐN ngày 28/04/2016 của Công ty TNHH Vĩnh Thắng về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của 05 hàng kính xây dựng 02 hàng gạch lát nền, Tổng cục Hải quan ý kiến sau:

 

1. Về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 629/VPCP-KTTH ngày 26/01/2016, Tổng cục Hải quan đã các công văn số 1580/TCHQ-TXNK ngày 02/03/2016 số 2870/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2016 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, các lô hàng nêu trên không thuộc đối tượng xóa nợ.

 

2. Đối với 02 hàng gạch lát nền: do không thuộc vụ án Phùng Thị Hiền lừa đảo, chiếm đoạt quan pháp luật Hải Phòng đã khởi tố, Điều tra không thuộc đối tượng được khoanh nợ theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ Bộ Tài chính nêu tại công văn số 2750/VPCP-V.I ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ công văn số 7794/TC-TCHQ ngày 24/6/2005 của Bộ Tài chính. vậy, đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thắng nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp của 02 hàng này vào NSNN. Trường hợp Công ty không khả năng nộp đủ một lần tiền thuế, tiền chậm nộp thì theo hướng dẫn tại công văn số 1580/TCHQ-TXNK nêu trên, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với quan Hải quan nơi đang nợ tiền thuế, tiền chậm nộp để được hướng dẫn nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp giải quyết việc cưỡng chế theo quy định.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vĩnh Thắng được biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);

- Lưu: VT, TXNK (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.