Open navigation

Công văn 3997/TCHQ-GSQL Gia hạn hoạt động cửa hàng miễn thuế Bảo Liên

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3997/TCHQ-GSQL

V/v gia hạn hoạt động cửa hàng miễn thuế Bảo Liên

Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 464/HQHG-NV ngày 21/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Giang về việc xin gia hạn cửa hàng miễn thuế Bảo Liên, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Trên sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Giang tại công văn số 464/HQHG-NV ngày 21/4/2016, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Bảo Liên tiếp tục hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế tại địa điểm được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế tại công văn số 6381/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 của Tổng cục Hải quan đến hết tháng 4 năm 2017.

 

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.