Open navigation

Công văn 606/GSQL-GQ3 ngày 29/04/2016 Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe quà biếu, tặng

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/GSQL-GQ3

V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Ông Trần Văn Oanh
(Địa chỉ: thôn Hồng Phú, xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản đề ngày 08/4/2016 của ông Trần Văn Oanh về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ô tô quà biếu, quà tặng, về việc này Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1a, Điều 9, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, quy định: “Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm Điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.”

Theo trình bày của ông Trần Văn Oanh tại văn bản đề ngày 8/4/2016 nêu trên thì chiếc xe ô tô được tặng sản xuất năm 2000, do vậy không đủ Điều kiện nhập khẩu theo quy định dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để ông Trần Văn Oanh được biết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, QG3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




 Nguyễn Nhất Kha

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.