Open navigation

Công văn 622/GSQL-GQ3 ngày 04/05/2016 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/GSQL-GQ3

V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình.
(Đ/c: Số 17 Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 4816/INTERSERCO MĐ ngày 01/4/2016 của Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục cấp phép và vận chuyển hàng hóa quá cảnh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Thực hiện theo quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa, Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04/6/2015 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thực hiện.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh:

Thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật Hải quan năm 2015, Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính.

3. Thủ tục đóng ghép hàng hóa quá cảnh nhập khẩu với hàng hóa xuất khẩu để xuất đi nước ngoài:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Âu Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.