Open navigation

Công văn 636/GSQL-GQ2 Doanh nghiệp chế xuất thuê kho bên ngoài để lưu trữ nguyên vật liệu và lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 636/GSQL-GQ2

V/v DNCX thuê kho.

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam.

(Đ/c: KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh)

 

Trả lời công văn số 2016/001A/CV-STK của Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam về việc doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê nhà xưởng bên ngoài DNCX để lưu trữ nguyên vật liệu lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm, Cục Giám sát quản về hải quan - Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Căn cứ quy định tại Điều 80 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX, quản hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho thì DNCX được quyền thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính DNCX, không thực hiện sản xuất tại kho thuê.

 

Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ thực tế nhu cầu mục đích thuê kho của Công ty đối chiếu với quy định tại Điều 80 Thông số 38/2015/TT-BTC dẫn trên để biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GQ2 (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.